Cantref yn gwrthod cynnig Cyngor Sir Gâr

  • Cyhoeddwyd
Cantref

Mae Cyngor Sir Caerfyrddin yn dweud ei fod yn siomedig nad yw ei gynnig i fod yn bartner i Gymdeithas Tai Cantref wedi ei dderbyn.

Ym mis Mawrth, cyhoeddodd Cantref gynlluniau i chwilio am bartneriaeth, yn dilyn adolygiad o'i waith a'i reolaeth gan Lywodraeth Cymru.

Yn gynharach fis yma, cadarnhaodd Cyngor Sir Caerfyrddin fod ganddo ddiddordeb ymgymryd â pheth o'r cyfrifoldeb o reoli'r gymdeithas.

Ond cyhoeddodd Cymdeithas Tai Cantref fod y trafodaethau bellach wedi dechrau gyda Chymdeithas Tai Wales & West ynghylch cynlluniau i uno.

Dywedodd Tai Cantref eu bod wedi cael galwadau gan sefydliadau ar draws Cymru oedd â diddordeb uno, a'u bod wedi cynnal sawl trafodaeth ragarweiniol, ond mai Tai Wales & West yw'r partner a ffefrir ganddi.

Dywedodd Kevin Taylor, cadeirydd interim Tai Cantref: "Gwnaethom benderfynu mai'r ffordd orau i Cantref dyfu a datblygu a pharhau i ddarparu'r gwasanaeth gorau ag y bo modd i'n tenantiaid yw i uno gyda phartner addas a fydd yn cyd-fynd gyda'n busnes.

"Tai Cymru a'r Gorllewin yw'r partner a ffefrir gennym gan fod ganddi hanes o lwyddo, yn enwedig mewn perthynas a bodlonrwydd preswylwyr ac ymgysylltu gyda phreswylwyr.

"Yn ogystal, mae wedi ymrwymo i'r cam o ddiogelu ethos Tai Cantref o gael ffocws lleol a rhanbarthol, gan gydnabod pwysigrwydd agweddau diwylliannol ar ein busnes megis y defnydd parhaus o'r iaith Gymraeg a chefnogaeth iddi.

"Mae'n bwysig nodi hefyd ei fod yn sefydliad uchel ei barch, sydd wedi sicrhau cefnogaeth benthycwyr a chefnogaeth reoliadol."

'Siomedig'

Dywedodd y Cynghorydd Linda Evans, yr Aelod o'r Bwrdd Gweithredol dros Dai, Cyngor Sir Caerfyrddin: "Wrth reswm rydym yn siomedig bod bwrdd Tai Cantref, ar yr adeg hon, wedi dewis ceisio partneriaeth â darparwr tai cymdeithasol arall.

"Fodd bynnag, yr unig fater sydd o bwys mewn gwirionedd yw fod 'Wales & West' yn rhoi darpariaeth dda i'r tenantiaid a'r staff y gallai'r sefyllfa hon effeithio'n andwyol arnynt.

"Fel Cyngor, byddwn yn dilyn yr hyn sy'n digwydd â diddordeb wrth i'r darparwr rannu ei gynlluniau ar gyfer y gymdeithas a'i gweithwyr.

"Byddwn yn parhau i gynnig unrhyw gymorth sydd ei angen ar y gymdeithas er mwyn ei chefnogi yn ystod y cyfnod interim."