Dileu enw rheolwr cartref gofal o gofrestr

  • Cyhoeddwyd
Gofal

Mae enw rheolwr cartref gofal wedi ei ddileu oddi ar y Gofrestr Gweithwyr Gofal Cymdeithasol ar ôl iddi wneud camgymeriad gyda meddyginiaeth "a allai fod wedi bod yn drychinebus".

Clywodd gwrandawiad gan Gyngor Gofal Cymru bod Michelle Williams, dirprwy reolwr cartref gofal ym Mlaenau Gwent, wedi rhoi potasiwm permanganad - meddyginiaeth y dylid ei roi ar y croen - i breswylydd trwy'r geg ym mis Rhagfyr 2014.

Ddeuddydd yn ddiweddarach, dywedodd wrth gydweithiwr am ddilyn yr un drefn, a'r ddau dro bu'r preswylydd yn sâl.

Cyhuddwyd Ms Williams hefyd o beidio â gofyn am gymorth meddygol i'r preswylydd pan ddaeth y camgymeriad i'r amlwg bedwar diwrnod ar ôl y digwyddiad cyntaf, ac o beidio â hysbysu ei chyflogwr am y digwyddiad.

Hefyd, nid oedd wedi adrodd na chofnodi'r camgymeriad trwy'r broses Amddiffyn Oedolion Agored i Niwed.

Cyhuddiadau

Dyfarnodd y pwyllgor fod ffeithiau'r ddau gyhuddiad wedi'u profi, ond ni chafodd cyhuddiad pellach o gam-gofnodi bod y feddyginiaeth i gael ei rhoi drwy'r geg wedi ei brofi.

Cafodd Ms Williams ei gwahardd o'i gwaith pan ddaeth y materion i'r amlwg ym mis Ionawr 2015, a chafodd ei diswyddo gan Gyngor Blaenau Gwent ar ôl camau disgyblu.

Gan gydnabod bod Ms Williams wedi cyfaddef ei chamgymeriad yn ystod cyfweliadau gyda chyflogwyr, dywedodd Eileen Schott, Cadeirydd y Pwyllgor, bod y panel yn "poeni'n fawr" ei bod wedi methu â rhoi gwybod am y camgymeriad unwaith y daeth yn ymwybodol ohono.

"Cafodd y Cofrestrai fwy nag un cyfle i roi gwybod am y camgymeriad gyda'r feddyginiaeth neu i ofyn am gymorth meddygol ond ni wnaeth hynny," meddai.

"Nododd y Pwyllgor mai dim ond fis yn ddiweddarach y daeth y mater i'r golwg o ganlyniad i gydweithiwr sôn am y peth wrth Reolwr y Cartref."

'Tryloyw'

Dywedodd Ms Schott fod y panel wedi gweld bod Ms Williams heb ymddwyn yn dryloyw ac roedden nhw'n poeni'n benodol am y canlyniadau posibl i'r preswylydd "bregus", gan y gallai fod wedi marw yn sgil cymryd y feddyginiaeth.

Ychwanegodd: "Dyfarnodd y Pwyllgor fod ymddygiad y Cofrestrai wedi codi amheuon ynghylch ei haddasrwydd i barhau ar y gofrestr o weithwyr gofal cymdeithasol yn ddiamod ac felly roedd yn gyfystyr â chamymddygiad."

Dywedodd hefyd fod addasrwydd Ms Williams i ymarfer yn ddiffygiol o'r herwydd ac mai ei dileu o'r gofrestr oedd yr unig gam priodol i'w gymryd.