Cam ymlaen i gynllun iechyd arloesol yn Sir Ddinbych

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Eirian Evans

Mae cynlluniau i newid y ddarpariaeth o feddygon teulu ym Mhrestatyn wedi cymryd cam ymlaen ddydd Mawrth.

Mae cynghorwyr Sir Ddinbych wedi cytuno i gynnig un o gyn-adeiladau'r awdurdod i Fwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr ar brydles er mwyn cynnig gwasanaethau iechyd oddi yno.

Fe fydd cynllun Prestatyn Iach yn cael ei redeg gan y bwrdd iechyd yn dilyn penderfyniad gan ddwy feddygfa ym Mhrestatyn i ddod â'u cytundebau i ben.

Rhwng meddygfa Grŵp Meddygol Pendyffryn a meddygfa Seabank Drive mae cyfanswm o dros 20,000 o gleifion, ac fe fyddan nhw'n uno o dan y cynllun newydd.

Yn yr adeilad newydd fe fydd casgliad o staff gan gynnwys meddygon, nyrsys a therapyddion i gyd yn cynnig eu gwasanaeth o dan yr un to.

Mae cabinet Cyngor Sir Ddinbych wedi cymeradwyo prydles ar swyddfeydd Tŷ Nant, sydd wedi bod yn wag ers 2014 a heb ddenu fawr ddim diddordeb ers cael ei roi ar y farchnad.

Fe fydd y gwasanaeth meddygol newydd ar gael o 1 Ebrill, ond fe fydd hynny mewn adeilad dros dro nes y bydd adeilad Tŷ Nant yn barod i'w ddefnyddio.

'Model arloesol'

Arweinydd Prestatyn Iach fydd Dr Chris Stockport, sydd hefyd yn gyfarwyddwr meddygol rhanbarth canolog y bwrdd iechyd.

"Mae hwn yn fodel arloesol ar gyfer gofal cychwynnol i Gymru gyfan o safbwynt maint y cynllun," meddai.

"Er bod elfennau o'r model wedi eu defnyddio o'r blaen, mae cael 23,000 o gleifion o dan un gwasanaeth yn rhywbeth newydd a chyffrous.

"Dyma'r model sy'n cael ei ddisgrifio gan y gweinidog iechyd fel 'gofal iechyd call', ac yn ei hanfod mae'n golygu gwneud y pethau iawn i'r bobl iawn mewn modd llai cymhleth.

"Mae'n glir ar draws y DU nad ydym yn hyfforddi digon o feddygon teulu, ac mae'n rhaid newid y ffordd yr ydym yn gweithio.

"Un ateb yw cael staff meddygol eraill i gymryd rhai o ddyletswyddau presennol y meddygon gan roi amser iddyn nhw ganolbwyntio ar eu rôl ganolog."

'Arwain y ffordd'

Ychwanegodd prif weithredwr Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr, Gary Doherty: "Mae Prestatyn a Rhuddlan yn arwain y ffordd gyda'r fframwaith newydd yma ar gyfer gofal iechyd.

"Mae'r ystod eang o staff iechyd arbenigol sydd ar gael yn golygu y gall cleifion weld y person gorau ar gyfer eu hanghenion nhw, boed hynny'n feddyg, nyrs neu therapydd.

"Byddaf yn cadw golwg fanwl ar y cynllun yma sydd, yn fy marn i, yn gallu bod yn addas i rannau eraill o ardal y bwrdd iechyd ac ar draws y DU."