'Methiannau difrifol' mewn ward ysbyty

  • Cyhoeddwyd
Ysbyty PenrhosFfynhonnell y llun, Google maps
Disgrifiad o’r llun,
Ysbyty Penrhos

Mae adroddiad swyddogol yn dweud fod yna fethiannau difrifol wrth gadw cofnodion a gweinyddu meddyginiaeth ar Ward Fali yn Ysbyty Penrhos Stanley yng Nghaergybi.

Yn ôl yr adroddiad gan Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru doedd rhai cleifion ddim yn cael cymorth er mwyn gallu bwyta ac yfed.

Fe wnaeth Arolygaeth Gofal Iechyd Cymru gynnal archwiliad ar hap ar y ward fis Tachwedd y llynedd.

Mae Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yn dweud eu bod wedi cyflwyno cynllun i ddelio â'r pryderon a bod lles a diogelwch cleifion yn holl bwysig.

'Diffygion difrifol'

Dywed yr Arolygaeth fod yr ymweliad wedi achosi gymaint o bryder fel bod yna gyfarfod brys wedi ei gynnal gyda rheolwyr y Bwrdd Iechyd y diwrnod canlynol.

Yn ôl yr adroddiad roedd yna ddiffygion difrifol wrth gadw nodiadau.

Roedd yna un achlysur lle roedd gosodiad i "beidio ceisio adfywio" wedi ei osod ar gofnodion un claf, lle nad oedd hynny'n gywir.

Yn ôl yr adroddiad roedd gwaith staff "yn is na'r safon sydd i'w ddisgwyl mewn sawl maes."

Roedd yna hefyd bryder am "agwedd gyffredinol rhai o'r staff."

Dywed yr adroddiad fod yna un achos lle roedd staff yn ansensitif pan wnaeth claf ofyn am gael mynd i'r tý bach.

"Rydym yn cwestiynu effeithiolrwydd trefniadau gweinyddol y Bwrdd Iechyd wrth geisio sicrhau rheolaeth ac arweinyddiaeth ar y ward," meddai'r Arolygaeth.

Dywed yr adroddiad fod y bwrdd iechyd wedi "cymryd camau sylweddol" ers yr archwiliad i gryfhau strwythurau.

Nodwyd hefyd fod rheolwr y bwrdd iechyd wedi dweud y byddai yna "newidiadau staffio a mwy o adnoddau."

Mae gan Ysbyty Penrhos ddwy ward, a chyfanswm o 43 o welyau.

Mae'n gofalu am gleifion oedrannus a phobl sy'n angen gorffwys ar ôl triniaeth feddygol.

'Cyflwyno camau'

Dywedodd yr Athro Angela Hopkins, Cyfarwyddwr Gweithredol Nyrsio, Bydwreigiaeth, Therapïau a Gwyddorau Iechyd Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr:

"Rydym eisoes wedi nodi rhai o'r materion hyn cyn yr arolygiad mis Tachwedd, ac fe gymerom gamau i gyflwyno gwelliannau yn syth. Mae diogelwch a lles ein cleifion yn holl bwysig.

"Er gwaethaf hyn, mae rhai canfyddiadau yn yr adroddiad hwn yn tynnu sylw at arferion sy'n syrthio islaw y safonau uchel yr ydym yn eu disgwyl. Rwy'n hyderus bod cynnydd sylweddol wedi ei wneud wrth i ni fynd i'r afael â'r diffygion a nodwyd yn yr arolygiad yn Nhachwedd 2015.

"Rydym hefyd wedi recriwtio staff rheoli a nyrsio ychwanegol, ac yn mynd ati i fonitro profiad cleifion yn fisol drwy dderbyn adborth gan y cleifion a'u gofalwyr. Hyd yma, mae'r ymateb wedi bod yn gadarnhaol ar y cyfan."