Pwy yw rhai o'r 50 sy'n cynrychioli Cymry Ifanc 2016?

  • Cyhoeddwyd
cymry ifanc

Mae BBC Cymru wedi cyhoeddi enwau 50 o bobl ifanc rhwng 18 a 24 oed yng Nghymru sydd wedi eu dewis i gyfrannu at raglenni gan y BBC yn y cyfnod sy'n arwain at etholiadau'r Cynulliad Cenedlaethol fis Mai.

Nod prosiect Cymry Ifanc 2016, medd y gorfforaeth, yw gosod pobl ifanc wrth galon rhaglenni a chynnwys y BBC.

Bydd y recriwtiaid ifanc, a ddaw o bob rhan o Gymru, yn cyfrannu at raglenni a gwasanaethau digidol y BBC, ac yn ystyried rhai o'r cwestiynau sylfaenol ynglŷn â'r berthynas rhwng oedolion ifanc a democratiaeth yn y DU.

Fel rhan o'r prosiect, gallan nhw fod yn westai ar sioeau radio byw, croesholi gwleidyddion ar gyfer rhaglenni newyddion teledu, neu ysgrifennu ar gyfer gwefan y BBC ynglŷn â beth sydd o bwys iddyn nhw.

Mae etholiadau 2016 yn nodi carreg filltir gyfansoddiadol i sefydliadau datganoledig yng Nghymru, yr Alban a Gogledd Iwerddon. Bydd yn 18 mlynedd ers cyhoeddi pob un o Ddeddfau'r Alban a Llywodraeth Cymru, ac ers Cytundeb Dydd Gwener y Groglith yng Ngogledd Iwerddon. Bydd y rhai hynny sy'n 18 oed, ac yn pleidleisio am y tro cyntaf ym mis Mai 2016, y grŵp cyntaf erioed i fod wedi byw eu bywyd cyfan o dan ddatganoli.

Mae Cymry Ifanc 2016 yn dod o gefndiroedd a chymunedau gwahanol, gyda'r nod o gynrychioli Cymru gyfan.

Disgrifiad o’r llun,
Tom Spare: "Mae fy angerdd am wleidyddiaeth oherwydd y gallu sydd gan y pwnc i fy synnu, fy swyno a fy nghythruddo ar yr un pryd"

Pwy yw rhai o'r 50?

Yn ôl Tom Spare, 24, sy'n wreiddiol o Dover ond yn byw yng Nghaerdydd erbyn hyn:

"Mae fy angerdd am wleidyddiaeth oherwydd y gallu sydd gan y pwnc i fy synnu, fy swyno a fy nghythruddo ar yr un pryd.

"Fel rhan o'r prosiect hwn, rydw i'n gobeithio codi proffil etholiadau Cynulliad Cenedlaethol Cymru ar gyfer pobl ifanc a chael mwy o bobl sydd yr un oed â mi, ac yn iau, i gymryd rhan yn y broses etholiadol. Os ydych chi'n edrych ar faint o bobl sy'n pleidleisio, mae'n llawer îs ymysg pobl ifanc".

Dywed Mared Rhys Jones, 18, o Gaernarfon: "Dwi ddim yn siŵr a oes 'na ddigon o wybodaeth yn cael ei roi i bobl ifanc ynglŷn â gwleidyddiaeth a beth ydy'r broses. Dylai fod 'na fwy o ddarpariaeth mewn ysgolion. Er bod hyn wedi cael ei gynnwys pan oeddwn i'n y chweched dosbarth, dwi'n teimlo nad oedd o'n ddigon.

"Dwi ddim yn meddwl bod gan lawer o bobl ddiddordeb mewn gwleidyddiaeth. Os ydych chi'n edrych ar faint o bobl sy'n pleidleisio, rydw i'n meddwl ei bod yn drist oherwydd nad yw pobl ifanc yn teimlo bod eu barn nhw'n cael ei chynrychioli".

Disgrifiad o’r llun,
Mared Rhys Jones: "Dwi ddim yn siŵr a oes 'na ddigon o wybodaeth yn cael ei roi i bobl ifanc ynglŷn â gwleidyddiaeth a beth ydy'r broses"

'Syfrdanol'

Yn ogystal â'r 50 o bobl ifanc yng Nghymru, bydd y BBC drwy'r DU yn dewis 100 o bobl ifanc ychwanegol, 50 yr un o'r Alban a Gogledd Iwerddon i gymryd rhan ym mhrosiect Cymry Ifanc 2016.

Dywed Ruth Thomas, Arweinydd Prosiect BBC Cymry Ifanc 2016 dros Gymru:

"Mae prosiect Cymry Ifanc 2016 yn golygu ein bod yn clywed barn, ac yn trafod materion a syniadau na fyddwn ni efallai fel arall wedi'u trafod ar ein rhaglenni a'n gwasanaethau. Mae angerdd a brwdfrydedd y rhai hynny sydd wedi cymryd rhan yn syfrdanol".

Bydd BBC Cymru yn rhoi sylw llawn i ymgyrch etholiad Cynulliad Cymru ar deledu, radio a gwasanaethau digidol. Bydd sylw cynhwysfawr i'r canlyniadau dros nos Iau 5 a 6 Mai.

Hefyd gan y BBC