Cyhoeddi ffigurau ymateb ambiwlans newydd

  • Cyhoeddwyd
Ambiwlans

Mae ffigurau newydd yn dangos bod Gwasanaeth Ambiwlans Cymru wedi cymryd llai na chwe munud ar gyfartaledd i gyrraedd cleifion oedd yn dioddef o salwch neu anaf lle'r oedd bywyd yn y fantol ym mis Ionawr 2016.

Mae'r ffigurau diweddaraf hefyd yn nodi mai mis Ionawr 2016 oedd yr ail fis prysuraf ers dechrau cofnodi'n fisol 10 mlynedd yn ôl.

Yn ystod y pedwerydd mis o gynllun peilot blwyddyn, i dreialu newidiadau i'r ffordd y mae Gwasanaeth Ambiwlans Cymru yn ymateb i alwadau brys, bu ymateb i 69.4% o alwadau coch o fewn wyth munud, gyda bron i 75% ohonynt yn derbyn ymateb o fewn naw munud.

Y disgwyliad yw y dylai o leiaf 65% o ymatebion i'r argyfyngau sy'n peryglu bywyd fwyaf - sy'n cael eu galw'n alwadau coch - gyrraedd o fewn wyth munud. Mae'r targed wedi'i gyrraedd ar gyfer pob un o'r pedwar mis ers i'r cynllun peilot ddechrau ym mis Hydref yn ôl Llywodraeth Cymru.

Mae'r ffigurau ar gyfer mis Ionawr 2016 yn dangos:

  • Bod y gwasanaeth ambiwlans wedi cael 39,659 o alwadau brys, sef cyfartaledd o 1,279 y diwrnod; mae hyn yn gynnydd o 2.3% ar y cyfartaledd dyddiol ar gyfer mis Rhagfyr 2015
  • Bod nifer cyfartalog y galwadau dyddiol wedi cynyddu o ychydig o dan 1,000 y diwrnod ym mis Ebrill 2006 i bron 1,300 y diwrnod ym mis Ionawr 2016, sef cynnydd o 33%. Yn ystod mis Ionawr, gwelwyd yr ail nifer cyfartalog uchaf o alwadau dyddiol ers dechrau cofnodi'n fisol yn 2006
  • Bod y gwasanaeth ambiwlans wedi derbyn 53 galwad yr awr ar gyfartaledd
  • Bod galwadau coch wedi cael ymateb o fewn dim ond pum munud a 44 eiliad ar gyfartaledd, er gwaetha lefel uchel y galw
  • Bod mwy nag un rhan o dair o alwadau coch wedi cael ymateb o fewn pedair munud.

Dywedodd y Dirprwy Weinidog Iechyd, Vaughan Gething:

"Mae'n galonogol gweld bod y gwasanaeth ambiwlans unwaith eto wedi rhagori ar y targed ymateb cenedlaethol ym mis Ionawr, er gwaetha'r lefel galw uchaf ond un ers dechrau cofnodi'n fisol 10 mlynedd yn ôl. Cyrhaeddodd ambiwlans fwyafrif helaeth y cleifion a oedd angen ymateb brys mewn llai nag wyth munud.

"Mae'r model ymateb clinigol newydd yn darparu ymatebion cyflymach i bobl sydd angen ymyrraeth ar unwaith gan ein criwiau ambiwlans brys.

"Rwy'n falch o weld y cafodd y targed ei gyrraedd yn ardal Hywel Dda ym mis Ionawr. Er na chafodd y targed ei gyrraedd ym Mhowys na Chwm Taf, cafodd dros 65% o alwadau coch ymateb mewn naw munud yn yr ardaloedd hyn. Byddwn yn parhau i geisio gwelliannau ar hyd a lled Cymru."

Anghysondeb mewn rhannau o Gymru

Wrth ymateb i'r ffigyrau, mae'r Ceidwadwyr Cymreig wedi beirniadu'r llywodraeth gan ddweud fod y ffigyrau wedi "gwaethygu" mewn rhai rhannao o Gymru.

Dywedodd llefarydd yr wrthblaid ar iechyd, Darren Millar: "Mae'r dirywiad brawychus mewn rhai rhannau o Gymru yn peri pryder mawr i mi, ac mae angen inni wybod beth mae Llywodraeth Lafur Cymru yn ei wneud i sicrhau bod cleifion mewn sefyllfaoedd sy'n bygwth bywyd yn derbyn gofal cyson, a bod y gofal hwnw o ansawdd uchel, lle bynnag maent yn byw.

"Er gwaethaf gwaith caled staff y GIG, mae ein hadrannau achosion brys mewn argyfwng yma yng Nghymru, ac mae hyn yn amlwg yn cael sgil- effaith ar ein gwasanaeth ambiwlans."