Rhandiroedd Penrhyndeudraeth: 'Angen ateb' gan Dŵr Cymru

  • Cyhoeddwyd
penrhyndeudraethFfynhonnell y llun, Google

Mae cynghorydd sir o Wynedd yn galw am gadarnhad gan Dŵr Cymru bod pibell garthffosiaeth sydd o dan dir ger Porthmadog yn ddiogel, wrth i gynlluniau ar gyfer creu rhandiroedd yno barhau.

Mae'r cae, sy'n rhan o'r hen safle Ffatri Ffrwydron Cookes ym Mhenrhyndeudraeth, wedi ei chynnig ar brydles hir dymor gan Gyngor Tref Penrhyndeudraeth i grŵp cymunedol, Cymdeithas Rhandiroedd Penrhyndeudraeth.

Mae'r Cynghorydd Gareth Thomas yn teimlo'n "rhwystredig" fod Dŵr Cymru wedi "methu cadarnhau" bod y bibell garthffosiaeth sydd wedi ei chladdu o dan y ddaear yno yn ddiogel.

Bydd Cyngor Tref Penrhyndeudraeth yn trafod y mater yn eu cyfarfod ddydd Mawrth, lle mae bwriad i wneud cwyn swyddogol at brif swyddogion Dŵr Cymru am y mater.

Dywedodd Dŵr Cymru eu bod bellach wedi cwblhau mân waith atgyweirio, a'u bod hefyd wedi anfon crynodeb o'r gwaith archwilio i'r Cyngor Tref ynghyd a chadarnhad o'r gwelliannau sydd wedi eu cwblhau.

Pont Briwet

Roedd y gymdeithas wedi cynnig y lleoliad i gwmni adeiladu Hochtief yn ystod y gwaith o ddatblygu Pont Briwet ar gyrion y pentref.

Gan fod y bont newydd yn ei lle, mae trigolion lleol a'r gymdeithas rhandiroedd yn awyddus i symud ymlaen â datblygu'r safle i greu 26 o unedau rhandiroedd at ddefnydd cymunedol.

Dywedodd y Cynghorydd Thomas fod hwn yn gynllun "gwych i bobl yr ardal, ac mae'r Cyngor Tref yn gweithio'n galed i symud y gwaith yn ei flaen".

Disgrifiad o’r llun,
Mae'r Cynghorydd Gareth Thomas yn cynrychioli trigolion lleol ar Gyngor Gwynedd

"Rydym yn dod yn fwyfwy rhwystredig oherwydd y diffyg gan Dŵr Cymru i gadarnhau bod y bibell garthffosiaeth o dan y ddaear yn ddiogel ar gyfer datblygu'r tir," esboniodd Mr Thomas.

"Yn hanesyddol, rydym yn ymwybodol bod y bibell garthffosiaeth wasgeddedig wedi chwythu tair gwaith yn ystod y 15 mlynedd diwethaf, felly mae yna bryderon gwirioneddol cyn y gall unrhyw ddatblygu ddigwydd.

"Mae nifer o gyfarfodydd wedi eu cynnal gyda Dŵr Cymru, ond rydym yn parhau i aros am eu mewnbwn i gyflwr y bibell garthffosiaeth, wrth barhau â phroses caniatâd cynllunio Cyngor Gwynedd."

Ymateb

Mewn ymateb, dywedodd llefarydd ar ran Dŵr Cymru: "Yn dilyn cais gan Gyngor Tref Penrhyndeudraeth, fe wnaeth Dŵr Cymru gynnal arolwg llawn o'r rhwydwaith carthffosiaeth yn yr ardal.

"Er mwyn sicrhau bod asesiad llawn wedi'i wneud, fe wnaeth y gwaith archwilio gael ei gynnal dros nifer o fisoedd i ymgorffori gwahanol gyflwr yn y tywydd.

"Fe wnaeth yr archwiliad ddarganfod bod angen ychydig o waith i wella'r rhwydwaith, ac rydym wedi cwblhau'r gwaith yma erbyn hyn.

"Mae crynodeb o'r gwaith archwilio wedi ei drosglwyddo i'r Cyngor Tref ynghyd a chadarnhad o'r gwelliannau rydym wedi eu cwblhau."