Cynllun newid dalgylch ysgolion Caerdydd

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun,
Ysgol Uwchradd Fitzalan

Fe allai dalgylchoedd nifer o ysgolion cynradd ag uwchradd yng Nghaerdydd newid er mwyn adlewyrchu'r galw am lefydd.

Mae Cyngor Caerdydd yn ymgynghori ar newidiadau i ysgolion cynradd ag uwchradd yn ardaloedd Treganna a Llandaf o'r ddinas.

Os bydd y cynlluniau'n cael eu cymeradwyo, fe fyddai'n effeithio ar blant fyddai'n chwilio am lefydd o fis Medi 2017 ymlaen.

Mae rhai rhieni wedi dechrau ymgyrch a deiseb i wrthwynebu'r cynlluniau.

Dywed y cyngor bod amcangyfrif am y blynyddoedd i ddod yn dangos bod galw am lefydd mewn rhai ysgolion yn uwch na'r llefydd sydd ar gael, a bod y galw yn is mewn ysgolion eraill.

Newidiadau arfaethedig yn y sector Cymraeg:

  • Mae'r cyngor yn awgrymu y dylai disgyblion fynd o Ysgol Pencae i dderbyn addysg uwchradd yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf yn hytrach nag Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr
  • Yn Llandaf, bydd y galw am lefydd yn Ysgol Gyfun Gymraeg Plasmawr yn fwy na'r llefydd fydd ar gael ym mis Medi 2017
  • Ond mae disgwyl i'r galw am lefydd yn Ysgol Gyfun Gymraeg Glantaf ostwng

Newidiadau arfaethedig yn y sector Saesneg:

  • Yn ardal Treganna, mae disgwyl i fwy o bobl wneud ceisiadau ar gyfer lle i blant yn Ysgol Uwchradd Fitzalan na'r llefydd fydd ar gael yno
  • Ar yr un pryd, mae disgwyl i Ysgol Uwchradd Cantonian weld cwymp yn y galw am lefydd
  • Mae'r cyngor am unioni'r galw trwy drosglwyddo plant o ysgolion cynradd Lansdowne a Radnor - sydd yn Nhreganna - o ddalgylch Ysgol Fitzalan i ddalgylch Ysgol Cantonian
  • Byddai dalgylchoedd ysgolion cynradd Kitchener, Lansdowne, Radnor a Severn yn Nhreganna hefyd yn newid
Ffynhonnell y llun, Cyngor Caerdydd

Ond mae nifer o rieni wedi sefydlu ymgyrch o'r enw Fitzalan 4 Canton er mwyn gwrthwynebu'r newidiadau, gan ddweud y byddai'n effeithio ar gymunedau.

Roedd disgwyl i ferch Sharon Parry, sydd yn 10 oed, ddilyn ei chwiorydd i Ysgol Uwchradd Fitzalan. Dywedodd:

"Rydym yn ymwybodol fod Cyngor Caerdydd yn wynebu sialens enfawr o achos demograffeg sydd yn newid yn sydyn ac rwy'n deall bod rhaid i chi symud a newid er mwyn addasu.

"Ond nid yw'n broses syml o symud rhifau o gwmpas.

"Rhaid i chi edrych ar yr effaith i'r plant, i'r gymuned a'r ysgolion dan sylw.

"Mae gan Fitzalan gefnogaeth y gymuned leol, mae yn y gymuned...Mae dweud wrth y gymuned honno nad oes modd iddi anfon y plant i'r ysgol honno yn anwybyddu'r holl gefnogaeth."

Dywedodd y cynghorydd Sarah Merry, aelod y cabinet dros addysg: "Mae'n bwysig ein bod yn adolygu dalgylchoedd ysgolion Caerdydd yn gyson i sicrhau ein bod yn gwneud y defnydd gorau o lefydd yn y ddinas a'n bod ni'n cwrdd a'r newidiadau mewn gofynion addysg."

Mae gan rieni gyfle i roi eu barn ar y cynllun tan 1 Mawrth.