Athrawes yn addasu canlyniadau profion Cymraeg

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google

Mae gwrandawiad wedi clywed bod prifathrawes wedi addasu canlyniadau profion disgyblion gan ei bod yn teimlo "dan bwysau" i gyrraedd targedau addysg Llywodraeth Cymru.

Mae Shan Harries, 47 oed, yn wynebu honiadau iddi newid canlyniadau disgyblion Blwyddyn Chwech yn Ysgol Gynradd Eglwyswrw ym mis Rhagfyr 2013 wedi i Estyn osod targedau newydd ar gyfer profion ysgrifenedig Cymraeg.

Casglodd ymchwiliad y cyngor fod 11 canlyniad profion ysgrifenedig Cymraeg wedi eu newid.

Clywodd y gwrandawiad fod y pennaeth wedi codi graddau disgyblion er nad oedd "unrhyw dystiolaeth" eu bod wedi cyrraedd y nod disgwyliedig.

'Cyfnod heriol'

Dywedodd dirprwy bennaeth yr ysgol, Tim Davies, fod un disgybl wedi cael "cyfnod heriol" wedi i'r targedau gael eu gosod.

Dywedodd Mr Davies: "Fe gafodd gyfnod heriol iawn yn ystod y tymor olaf hwnnw yn yr ysgol.

"Pa bynnag wersi oedd yn cael eu dysgu a pha bynnag adnoddau oedd yn cael eu defnyddio i gyrraedd y nod doedd e ddim yn mynd i ddigwydd.

"Fe ges i sgwrs gyda Mrs Harries ac fe aeth yn dipyn o ffrae achos roeddwn yn ceisio ei pherswadio i'w newid.

"Roedd hi wedi cynyddu'r lefelau achos bod pryderon gan arolygwyr Estyn."

Roedd Shan Harries wrth y llyw pan aeth arolygwyr Estyn i'r ysgol ym mis Rhagfyr 2013.

'Gwella'

Dywedodd y swyddog cyflwyno, Cadi Dewi: "Cafodd adroddiadau eu cyhoeddi ym mis Chwefror 2014 oedd yn rhai da ar y cyfan ond fe gafodd sawl argymhelliad eu gwneud.

"Roedd na awgrym y dylai'r ysgol wella canlyniadau yn Gymraeg ar gyfer cyfnod allweddol dau o ran ysgrifennu."

Clywodd gwrandawiad Cyngor y Gweithlu Addysg fod yr ysgol wedi sefydlu tasglu i drafod y targedau. Dywedodd Mr Davies: "Daeth mater adroddiad Estyn i fyny'n aml. Fe wnaeth Mrs Harries gyfeirio ato gan ddweud ei fod yn edrych yn dda am fod Estyn yn dychwelyd.

"Dywedodd y byddai'n rhaid i ni gynyddu safon ysgrifennu yn yr ysgol. Roedd yn rhaid i bob plentyn ym mlwyddyn chwech gyrraedd lefel pedwar. Rwy'n cofio dweud y byddai rhai plant yn cael trafferth i gyrraedd hyn o gofio am y casgliad o blant oedd ganddo ni."

Cafodd Mrs Davies ei hatal o'i swydd yn yr ysgol ym mis Mehefin 2014.

Mae hi'n gwadu ymddygiad proffesiynol annerbyniol ac mae'r gwrandawiad yn parhau.