Cyfarfod Llandegfan yn trafod safle teithwyr

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae'r safle wedi bod yn gartref answyddogol i rai teuluoedd ers pedair blynedd

Roedd 50 mewn cyfarfod cyhoeddus yn Llandegfan, Ynys Môn, yn trafod eu pryderon am fwriad i sefydlu gwersyll swyddogol cyntaf yr ynys ar gyfer teithwyr, hynny yw rhwng Pentraeth a Phorthaethwy.

Bydd cynghorwyr sir yn penderfynu ar y mater ddydd Llun.

Mae'n ofynnol i bob sir yng Nghymru ddarparu cynllun ar gyfer safleoedd teithwyr - a bod y cynlluniau hynny yn cael eu gweithredu erbyn mis Mawrth.

Ond mae nifer o bobl leol wedi gwrthwynebu'r cynllun ger yr A5025 ble mae cartref answyddogol wedi bod i rai teuluoedd ers pedair blynedd.

Cyn y cyfarfod roedd dau o gynghorwyr sir lleol wedi ysgrifennu at brif weithredwr y cyngor, Gwynne Jones, yn beirniadu'r broses ymgynghori.

"Nid oes unrhyw un o swyddogion Môn wedi cysylltu gyda'r Cynghorydd Carwyn Jones na'r Cynghorydd Lewis Davies, na chwaith nid oes cysylltiad wedi bod gyda Chyngor Cymuned Cwm Cadnant cyn i'r adroddiad gael ei lunio," meddai'r llythyr.

Disgrifiad o’r llun,
Yn ôl gwrthwynebwyr, mae'r safle yn anaddas

'Yn y tywyllwch'

Honnodd y llythyr ei bod yn ymddangos bod y cyngor sir am geisio rhoi caniatâd cynllunio heb i bobol wybod - a bod y cyngor cymuned lleol "yn y tywyllwch."

Mae gwrthwynebwyr wedi dweud bod y safle'n anaddas ac yn beryglus gan nad oes yna bafin, oleuadau stryd, trydan, carthffosiaeth na chyfleusterau eraill.

Yn ôl y prif weithredwr, Gwynne Jones, roedd dyletswydd ar Fôn a chynghorau eraill i asesu anghenion lletya teithwyr "yn yr un modd ac rydym yn asesu anghenion trigolion eraill."

'Rheoli'

"Bydd sefydlu safle parhaol yn lleihau nifer y safleoedd answyddogol ac sydd heb eu cynllunio," meddai.

"Byddai hefyd yn caniatáu i'r cyngor neu gorff cymwys arall ei reoli.

"Bydd disgwyl i'r rhai sy'n byw yno dalu, rhent, treth cyngor yn ogystal â chostau dŵr a thrydan."

Dywedodd fod arweinwyr y grwpiau gwleidyddol wedi cael gwybod am y manylion ers misoedd ac nad oedd ymgais i "gadw unrhyw un yn y tywyllwch".