Ymateb ambiwlans: Gwahaniaethau rhwng ardaloedd Cymru

  • Cyhoeddwyd
ambiwlansys

Mae un o bwyllgorau'r Cynulliad Cenedlaethol yn dweud bod yna "wahaniaethau rhanbarthol sylweddol" yn amseroedd ymateb y gwasanaeth ambiwlans yng Nghymru.

Un o dargedau Gwasanaeth Ambiwlans Cymru ydi i ymateb i 65% o alwadau "coch" o fewn wyth munud. Mae coch yn golygu bod yna fygythiad i fywyd.

Ym mis Hydref, ymatebodd y gwasanaeth i 68.7% o alwadau o fewn yr amser penodedig.

Ond yn rhanbarthol, tra bo Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr wedi ymateb i 73.4% o alwadau coch o fewn wyth munud, methodd Hywel Dda'r targed, gan ymateb i 57.6%

Mae'r Pwyllgor Iechyd a Gofal Cymdeithasol yn annog y gwasanaeth i'w gwneud hi'n flaenoriaeth i fynd i'r afael â'r gwahaniaethau hyn.

Cyhoeddi data'n fisol

Mynegodd y pwyllgor bryderon hefyd am y drefn o gyhoeddi data. Mae ystadegau'n cael eu cyhoeddi bob chwarter ar hyn o bryd, ond mae'r pwyllgor yn galw am ddata mwy manwl fyddai'n cael ei gyhoeddi'n fisol.

Ond nododd y pwyllgor fod yna welliannau mewn rhai meysydd, gan gynnwys arweinyddiaeth a darpariaeth ambiwlansys.

Dywedodd cadeirydd y Pwyllgor, David Rees AC: "Hoffai'r pwyllgor gael sicrwydd gan Ymddiriedolaeth GIG Gwasanaeth Ambiwlans Cymru, rhanddeiliaid a Llywodraeth Cymru fod y cynnydd sydd wedi ei wneud yn ddigon cadarn i sicrhau parhad mewn newidiadau a gwelliannau yn y tymor hir."