Gwella gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl hŷn

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Thinkstock

Mae gwella gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl hŷn ymysg blaenoriaethau Llywodraeth Cymru ar gyfer trin iechyd meddwl dros y tair mlynedd nesaf, yn ôl y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol.

Mae 'Law yn Llaw at Iechyd Meddwl' - sef strategaeth 10 mlynedd Llywodraeth Cymru i wella iechyd meddwl a llesiant, yn cwmpasu pobl o bob oedran.

Mae'r cynllun yn ystyried y boblogaeth gyfan er mwyn gwella llesiant meddwl pobl Cymru ac mae'n cefnogi pobl sy'n dioddef o salwch meddwl.

Ddydd Llun, fe fydd Mark Drakeford AC yn nodi'r camau gweithredu allweddol a fydd yn cael eu rhoi ar waith gan Lywodraeth Cymru, GIG Cymru, gwasanaethau cymdeithasol ac asiantaethau partner yn y sector statudol a'r trydydd sector dros y tair blynedd nesaf.

Un o'r blaenoriaethau allweddol yw gwella ansawdd bywyd a gofal i bobl sydd â dementia neu sydd â risg o ddementia a'u gofalwyr.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud eu bod yn bwriadu llunio cynllun strategol ar gyfer dementia erbyn mis Rhagfyr 2016.

Asesiad a thriniaeth amsero

Mae'r cynllun hefyd yn canolbwyntio ar sicrhau bod plant a phobl ifanc sydd â chyflyrau niwroddatblygiadol, fel anhwylder ar y sbectrwm awtistig ac anhwylder diffyg canolbwyntio a gorfywiogrwydd, yn gallu cael asesiad a thriniaeth amserol sy'n cefnogi'u datblygiad cymdeithasol a phersonol parhaus.

Mae'r meysydd eraill o flaenoriaeth yn cynnwys:

  • Sicrhau y caiff lles meddwl yr un blaenoriaeth â llesiant corfforol wrth ddatblygu a darparu gwasanaethau
  • Darparu canlyniadau gwell i fenywod, eu babanod a'u teuluoedd sy'n dioddef o broblemau iechyd meddwl amenedigol neu sydd mewn risg o ddatblygu hyn.
  • Sicrhau y gall pobl o bob oed sy'n dioddef o anhwylder bwyta gyrraedd at wasanaethau priodol yn amserol.
  • Gwella ansawdd bywyd, iechyd a llesiant pobl hŷn yng Nghymru trwy leihau unigrwydd ac ynysu digroeso.

Dywedodd yr Athro Drakeford: "Iechyd meddwl yw un o'n prif flaenoriaethau. Fel llywodraeth, rydyn ni'n buddsoddi mwy nag erioed - dros £600m eleni - yn ein gwasanaethau iechyd meddwl.

"Mae mwy nag un o bob pedwar oedolyn yn dioddef problemau iechyd meddwl neu salwch meddwl yn ystod eu bywydau, ac mae un o bob chwech ohonom yn dioddef symptomau ar unrhyw adeg unigol. Mae un o bob 10 plentyn rhwng pump ac 16 oed â phroblem iechyd meddwl, a llawer mwy â phroblemau ymddygiad.

"Rydyn ni am sicrhau bod pobl o bob oed yn gweld gwelliant parhaus yn eu hiechyd meddwl a'u llesiant. Ond os a phan fydd iechyd meddwl yn dirywio rydyn ni am sicrhau bod pobl yn cael eu trin ag urddas a pharch, a'u bod yn cael mynediad at wasanaethau priodol ac amserol, wedi'u seilio ar dystiolaeth, a bod y gwasanaethau hynny wedi'u darparu mor agos i'w cartrefi ag sy'n bosibl."