Arweinydd cwlt yn euog o 14 trosedd

  • Cyhoeddwyd
BalakrishnanFfynhonnell y llun, Reuters

Mae arweinydd cwlt comiwnyddol 75 oed, oedd wedi ei gyhuddo o dreisio ac o gadw pobl yn erbyn eu hewyllys, wedi ei gael yn euog o bob cyhuddiad heblaw dau.

Cymerodd y rheithgor chwe awr a hanner yn Llys y Goron Southwark, Llundain, i gael Aravinda Balakrishnan yn euog o 14 trosedd.

Mae'n euog o achosi creulondeb i blentyn, carcharu ffug, pedwar cyhuddiad o dreisio, chwe chyhuddiad o ymosod yn anweddus, a dau gyhuddiad o ymosod.

Roedd yn ddieuog o un cyhuddiad o ymosod yn anweddus, ac un cyhuddiad o ymosod.

Ni ddangosodd Balakrishnan unrhyw emosiwn wrth i'r rheithfarn gael ei chyhoeddi.

'Dedfryd sylweddol'

Mae yn y ddalfa hyd nes y bydd yn cael ei ddedfrydu ar 29 Ionawr a dywedodd y Barnwr Deborah Taylor ei fod yn wynebu "dedfryd sylweddol o garchar".

Disgrifiad o’r llun,
Llun o Balakrishnan gydag aelodau'r cwlt, gan gynnwys ei ferch

Fe waeddodd un o'i ddilynwyr ar ôl i'r rheithgor ei gael yn euog o'r cyhuddiadau: "Rydych yn anfon dyn diniwed i'r carchar, cywilydd arnoch chi."

Roedd Siân Davies o Dregaron, Ceredigion, wedi bod yn byw yn ei gartref. Bu hi farw hi yn 43 oed yn 1997 ar ôl treulio 20 mlynedd gyda'r cwlt a hi oedd mam un o'r tystion.

Bu Ms Davies farw yn yr ysbyty saith mis ar ôl cwympo o ffenest 'stafell ymolchi.

Roedd hi wedi bod yn fyfyriwr ym Mhrifysgol Aberystwyth ac roedd ei thad wedi bod yn feddyg teulu.

Cafodd Balakrishnan, yn wreiddiol o India, ferch â Ms Davies yn yr wythdegau.

Ac ers iddi gael ei geni cafodd y ferch, nad oes modd ei henwi oherwydd rhesymau cyfreithiol, ei chaethiwo gan Balakrishnan tan oedd yn 30 oed.

Dyddiadur yn dystiolaeth

Fe orfododd Balakrishnan hi i ysgrifennu dyddiadur oedd yn rhan o dystiolaeth yr erlynydd.

Ynddo mae'r ferch yn dweud ei bod hi wedi cael ei tharo'n aml, yn enwedig pan oedd Balakrishnan o'r farn ei bod hi yn camymddwyn, a'i gwahardd rhag cysylltu ag unrhyw un tu hwnt i'r cwlt.

Disgrifiad o’r llun,
Roedd ei ferch yn gaeth yn y cwlt ers iddi gael ei geni

Doedd ganddi ddim ffrindiau'r un oedran â hi trwy gydol ei phlentyndod.

Clywodd y rheithgor nad oedd y ferch erioed wedi gweld deintydd na meddyg nes iddi ddod yn sâl ddwy flynedd yn ôl a hithau'n 30 oed - y rheswm oedd ei bod yn gaeth yn y tŷ.

Gan fod ei bywyd wedi cael ei rheoli fel hyn - doedd hi ddim yn deall, er enghraifft, sut i groesi'r ffordd ar ei phen ei hun.

Daeth y sefyllfa i sylw'r awdurdodau oherwydd bod y ferch mor sâl â chlefyd y siwgr fel y bu'n rhaid iddi fynd i'r ysbyty.

'Cam-drin am ddegawdau'

Dywedodd y Ditectif Brif Uwcharolygydd Tom Manson o Heddlu Llundain: "Fe gafodd dros 40 awr o gyfweliadau eu cynnal yn ofalus, fe soniodd y merched am y cam-drin yr oedden nhw wedi ei ddioddef yn nwylo Balakrishnan am ddegawdau ...

"Dywedodd merch Balakrishnan ei bod am ladd ei hun yn gynnar yn ei phlentynd, a sut oedd yr ymdeimlad o unigedd wedi arwain iddi wneud ffrindiau gyda gwrthrychau difywyd a datblygu teimladau rhamantus am unrhyw un roddodd unrhyw fath o sylw iddi.

"Mae'n ymddangos yn anhygoel fod Balakrishnan wedi rheoli pobl gymaint.

"Fodd bynnag, roedd y dioddefwyr wedi dweud yn fanwl iawn eu bod wedi credu ei honiadau o rym a mawredd a'i fygythiadau."

Dywedodd ei fod yn gobeithio bod y dyfarniad a'r ddedfryd yn rhywfaint o gysur i'r rhai ddioddefodd a'u teuluoedd ac yn annog y rhai sy'n diodde ar hyn o bryd i gysylltu ag elusen neu'r heddlu.