Betsi: Rhoi'r gorau i'r cynllun mamolaeth?

Cyhoeddwyd

Mae'n ymddangos fod cynlluniau i dorri'n ôl ar wasanaethau mamolaeth yn nhri o ysbytai'r gogledd wedi eu hatal.

Mewn dogfen fydd yn mynd gerbron Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr yr wythnos nesa, bydd yna argymhelliad i aelodau gefnogi cadw'r drefn fel ag y mae.

Roedd disgwyl i wasanaeth mamolaeth dan ofal meddygon gael ei symud o Ysbyty Glan Clwyd ym Modlewyddan dan gynllun gafodd ei ystyried yn gynharach eleni.

Ond cafodd y cynlluniau eu gwrthwynebu'n chwyrn gan ymgyrchwyr oedd yn dadlau y byddai iechyd mamau a babanod yn cael eu peryglu petaen nhw'n gorfod teithio ymhellach i Fangor neu Wrecsam.

'Ymwybodol o'r teimladau cryf'

Mewn datganiad, dywedodd llefarydd ar ran Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr:

"Mae'r argymhelliad i'r bwrdd fel ag y mae'n cael ei amlinellu yn y papur wedi ei seilio ar ystyriaeth fanwl o'r dystiolaeth a'r adborth a ddaeth i law yn ystod y broses ymgynghori.

"Mae ystod eang o arbenigwyr hefyd wedi mynegi eu barn broffesiynol ar sut orau i gynnal gwasanaethau diogel.

"Rydym wedi gwrando ar bobl a grwpiau ar draws y gogledd ac mae eu safbwyntiau wedi eu lleisio drwy nifer o ffynonellau. Rydym yn dal yn ymwybodol o'r teimladau cryf y mae'r mater hwn wedi ei ysgogi, ond ein prif gonsyrn ni ar hyd yr amser oedd diogelwch cleifion.

"Bydd y bwrdd yn penderfynu ar sut i weithredu yng ngyfarfod cyhoeddus o'r bwrdd ar 8 Rhagfyr. Bydd yn rhaid pwyso a mesur yr holl dystiolaeth ac adborth a gafodd eu casglu yn ystod y broses a dod i benderfyniad ar sail y risg presennol a'r risg o gyflwyno unrhyw newidiadau i wasanaethau."

Bydd penderfyniad y bwrdd yn cael ei gyhoeddi ar 8 Rhagfyr.

Disgrifiad o’r llun,
Un sydd wedi croesawu'r newyddion yw'r Aelod Cynulliad, Darren Millar.

Wrth ymateb i'r newyddion y bydd yna argymhelliad i gadw'r gwasanaethau mamolaeth fel ag y maen nhw, dywedodd Aelod Cynulliad Gorllewin Clwyd, Darren Millar:

"Mae hon yn fuddugoliaeth i synnwyr cyffredin, ac rwy'n falch fod y bwrdd iechyd o'r diwedd wedi gwrando ar bryderon ymgyrchwyr, arbenigwyr a'r cyhoedd oedd yn gwrthwynebu'r cynlluniau."

Un arall sy'n croesawu'r newyddion yw Aelod Cynulliad Dyffryn Clwyd, Ann Jones.

"Mae'r newyddion yma i'w groesawu. Roedd cynlluniau'r bwrdd iechyd i atal gwasanaethau yn annerbyniol, ac roedd yn glir bod yn rhaid dod o hyd i ateb arall."

Yn ôl yr Aelod Cynulliad Aled Roberts, y pwysau gan y cyhoedd a gwleidyddion sydd wedi atal y bwrdd rhag gwneud penderfyniad amhoblogaidd iawn.

"Mae blynyddoedd o ansicrwydd wedi arwain at brinder staff yn y tair uned," meddai, "gan arwain at gau unedau 16 o weithiau yn y 12 mis diwetha.

"Mae angen i Betsi nawr recriwtio rhagor o staff er mwyn sicrhau gofal diogel i famau a babanod."