'Dim cynnydd' ym mywydau llawer, yn ôl adroddiad

  • Cyhoeddwyd
Children on a housing estate

Does dim cynnydd wedi bod ym mywydau llawer o bobl ifanc, anabl neu dlawd, meddai comisiynydd, er bod cynnydd mewn cydraddoldeb yn y gymdeithas yng Nghymru.

Dywedodd Ann Beynon, Comisiynydd Cydraddoldeb a Hawliau Dynol Cymru, fod y "llwybr i gyfleoedd yn parhau i fod yn anoddach i basio drwyddo i rai grwpiau", gan gynnwys lleiafrifoedd ethnig.

Daw hyn yn dilyn adolygiad ar y cynnydd mewn cydraddoldeb dros y pum mlynedd ddiwethaf.

Mae Llywodraeth Cymru wedi croesawu'r adroddiad a dweud eu bod yn "falch bod yr adroddiad yn dangos cynnydd da mewn llawer o feysydd hanfodol yng Nghymru".

Yn ôl yr adolygiad, mae angen gwella addysg, cyflogaeth a gwasanaethau iechyd meddwl.

Yn adroddiad 'Ydy Prydain yn Decach?' dywedodd y comisiynydd fod bywyd wedi gwella i lawer o bobl ond yn waeth i eraill.

Prif heriau

Fe danlinellodd yr adroddiad y prif heriau i Gymru:

  • Mae plant gydag anghenion addysg arbennig yn llawer llai tebygol o gael graddau TGAU da na phlant sydd heb anableddau;
  • Mwslemiaid sydd gyda'r gyfradd gyflogaeth isaf o unrhyw grŵp;
  • Mae dros un o bob tri o oedolion ifanc a lleiafrifoedd ethnig yn byw mewn tlodi o'u cymharu gyda chwarter yr holl oedolion;
  • Mae rhai plant gyda phroblemau iechyd meddwl yn dal i dderbyn triniaeth ar wardiau oedolion;
  • Mae un o bob pump aelod o leiafrifoedd ethnig wedi adrodd eu bod wedi dioddef anffafriaeth, gwawd neu erledigaeth;
  • Mae merched yn cael eu tan-gynrychioli ymhob lefel o wleidyddiaeth yng Nghymru.
Disgrifiad o’r llun,
Adroddiad: Pobl anabl yn wynebu rhwystrau

Dywedodd Ms Beynon: "Mae'r adroddiad yma yn dangos bod cynnydd wedi bod tuag at gydraddoldeb i rai pobl mewn rhai agweddau o fywyd.

"Ond mae rhai pobl yn cael eu gadael ar ôl."

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn falch bod yr adroddiad yn dangos cynnydd da mewn llawer o feysydd hanfodol yng Nghymru, gan gynnwys gostyngiad mewn digartrefedd a chwymp mewn stigma am iechyd meddwl.

"Rydym yn croesawu'r adroddiad cynhwysfawr hwn ac fe fyddwn nawr yn cymryd amser i ystyried ei ganlyniadau'n fanwl."