Claf yn derbyn gofal 'annerbyniol' yn Ysbyty Glan Clwyd

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Mae Nick Bennett yn pryderu am 'ofal annerbyniol' yn Ysbyty Glan Clwyd

Fe gafodd claf terfynol wael mewn ysbyty yng ngogledd Cymru ofal "gwbl annerbyniol," yn ôl adroddiad.

Dywedodd ymchwiliad yr Ombwdsmon Gwasanaethau Cyhoeddus bod "cyfres o fethiannau" y mae'n "hynod bryderus amdanyn nhw".

Daeth sylwadau Nick Bennett ar ôl cwyn gwraig weddw "Mr P" wedi wythnosau olaf ei fywyd yn Ysbyty Glan Clwyd, Sir Ddinbych.

Yn ôl ymchwiliad yr Ombwdsman:

  • doedd cwrs y driniaeth glinigol a gynigiwyd i Mr P yn ystod ei salwch ddim yn rhesymol (oherwydd ei gyfradd ymateb araf);
  • fe ddylai'r driniaeth yr oedd Mr P fod wedi ei derbyn wedi ymestyn disgwyliad ei oes hyd yn oed am amser byr;
  • Anfonwyd Mr P adref heb drefniadau priodol yn eu lle;
  • Ni chyfathrebwyd yn effeithiol â Mr a Mrs P ynglŷn â'i ryddhau o'r ysbyty gyda hynny'n codi pryderon difrifol ynglŷn â meddyginiaeth reoledig;
  • Bu'n rhaid i Mrs P aros am fwy o amser nag oedd yn rhesymol i'r bwrdd iechyd ymateb i'r gŵyn.

Dywedodd Mr Bennett: "Mae'r ymchwiliad hwn wedi canfod rhestr o fethiannau yr wyf yn hynod bryderus amdanyn nhw.

'Annigonol'

"Mae'n gwbl eglur fod agweddau ar ofal y claf hwn wedi bod yn druenus o annigonol.

"Ac mae'r rhain yn codi materion eang y mae angen mynd i'r afael â nhw, gan gynnwys prinder gwelyau i gleifion sy'n derfynol wael, bod ar frys ac yn fyrbwyll wrth ryddhau cleifion sy'n derfynol wael, dogfennau o ansawdd gwael a materion diagnostig."

Eisoes mae Bwrdd Iechyd Prifysgol Betsi Cadwaladr wedi cytuno i weithredu nifer o argymhellion yr Ombwdsmon a bydd swyddfa Mr Bennett "yn dilyn y mater er mwyn sicrhau cydymffurfiaeth lwyr" â hwy, yn ôl cyfarwyddwr meddygol y bwrdd iechyd, yr Athro Matt Makin.

"Yn amlwg yn yr enghraifft yma fe ddisgynnodd y safonau gofal yn is na'r lefel y byddem yn disgwyl eu darparu i gleifion.

"Rydym eisoes yn mynd i'r afael a'r materion sy'n cael eu codi yn yr adroddiad ac rydym wedi cytuno gyda'r Ombwdsmon i'w gweithredu ... fe fyddan ni'n adeiladu ar y gwelliannau sydd eisoes wedi eu gwneud."