Llyfrgell Genedlaethol: Dros £150,000 wedi tribiwnlys

Alun Jones
Uned Wleidyddol

  • Cyhoeddwyd
Llyfrgell genedlaethol

Ar ôl tribiwnlys cyflogaeth talodd y Llyfrgell Genedlaethol gyfanswm o £153,848 i ddau gyn-aelod staff, yn ôl cyfrifon blynyddol.

Ar ôl yr achos galwodd un o'r gweithwyr, Arwel Jones, am ymchwiliad annibynnol ac ymddiheuriad am yr hyn oedd wedi achosi'r sefyllfa arweiniodd at y diswyddiadau.

Daeth y tribiwnlys i'r casgliad na ddylai swyddi Mr Jones a rheolwr arall, Elwyn Williams, fod wedi eu hisraddio yn sgil pryderon am wobrwyo a rheoli un o dendrau'r llyfrgell.

Yn ôl y cyfrifon, talwyd iawndal o £71,890 i un ohonyn nhw yn ystod 2014-15 a thalwyd tâl diswyddo o £53,498 ac iawndal o £28,460 i'r llall.

Fe aeth Mr Jones a Mr Williams â'r llyfrgell i dribiwnlys wedi i'w swyddi gael eu hisraddio o ddwy radd cyflog.

Yn ogystal â'r £153,848 gafodd ei dalu i'r ddau gyn weithiwr, dywed y Llyfrgell fod £53,000 wedi ei wario ar gostau cyfreithiol y tribiwnlys.

Golygai hynny fod cyfanswm gwario ar yr achos yn £206,000.

£601,544

Cynigiodd y llyfrgell gynllun ymadael gwirfoddol i'w staff yn ystod y flwyddyn ac, yn ôl y cyfrifon blynyddol, gadawodd naw aelod staff cyn 31 Mawrth 2015 ar gost o £601,544.

Derbyniodd 18 aelod staff arall y telerau a oedd yn cael eu cynnig a byddan nhw'n ymadael â'r llyfrgell yn ystod blwyddyn ariannol 2015-16 ar gost o £752,230.

Mae'r llyfrgell hefyd yn nodi bod y costau yn sgîl y tân yn y Llyfrgell ar 26 Ebrill 2013 wedi cael "effaith sylweddol".

Mae'r llyfrgell wedi cyfarwyddo cynghorwyr cyfreithiol "i wneud hawliad am gostau yn erbyn y contractwr a oedd yn gyfrifol am achosi'r tân. Ond ystyrir y bydd canlyniad yr ymgyfreitha hwn yn rhy ansicr i gydnabod unrhyw gostau a gaiff eu hadfer yn y datganiadau ariannol hyn".

Bydd Pwyllgor Cyfrifon Cyhoeddus y Cynulliad yn craffu ar gyfrifon 2014-15 ddydd Mawrth.