Cartref nyrsio ym Mangor i gau ddiwedd mis Medi

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llun, Cafodd Bryn Llifon ei agor fel cartref nyrsio yn 2000

Bydd cartref nyrsio ym Mangor, sy'n eiddo i Undeb Bedyddwyr Cymru, yn cau yn yr wythnosau nesa'.

Mae teuluoedd preswylwyr presennol cartref Bryn Llifon wedi dod o hyd i leoliadau newydd iddyn nhw, ac fe fydd yr adeilad yn cael ei werthu ar y farchnad agored yn y man.

Roedd Cymru Fyw wedi cael ar ddeall ym mis Mehefin bod dyfodol y cartre' yn y fantol, a daeth cadarnhad nawr y bydd yn cau ar 30 Medi.

Dywedodd datganiad gan Undeb Bedyddwyr Cymru: "Gyda thristwch mawr y penderfynodd Pwyllgor Rheoli Cartref Nyrsio Bryn Llifon y dylid cymryd camau priodol i gau'r Cartref o ganlyniad i'r anawsterau o benodi nyrsys i weithio yno. Gwraidd y broblem oedd y prinder nyrsys a fodolai nid yn unig ym Mangor ond drwy Gymru gyfan a thu hwnt.

"Dros y blynyddoedd diwethaf bu'n rhaid gwario'n helaeth ar sicrhau gwasanaeth nyrsys asiantaeth i'r Cartref a brofai'n gostus iawn. Y llynedd gwariwyd £180,000 ar nyrsys asiantaeth a gwnaed colled ariannol o £61,000.

"Nid oedd y sefyllfa felly yn gynaliadwy a chan nad oedd y rhagolygon yn awgrymu y byddai unrhyw newid yn debygol o ddigwydd yn y dyfodol agos penderfyniad unfrydol y Pwyllgor Rheoli, yn dilyn ymgynghoriad â'r staff, oedd y dylid cau'r Cartref."

"Gofid mawr"

Dywedodd Cadeirydd y Pwyllgor, Mr Bill Davies: "Gyda gofid mawr y bu'n rhaid cymryd y cam anorfod hwn. Rydym yn teimlo'n hynod drist a siomedig ond yn wyneb ein hanallu i benodi nyrsys parhaol, nid yw'r ddarpariaeth a gynigir gan Bryn Llifon yn gynaliadwy.

"Mae hyn yn rhan o broblem ehangach a gydnabyddir erbyn hyn gan y Llywodraeth ac yn sicr y mae angen mynd i'r afael â'r prinder nyrsys ar fyrder neu fe fydd mwy a mwy o gartrefi fel Bryn Llifon yn gorfod wynebu'r un sefyllfa.

"Hoffwn ddiolch yn arbennig i staff y Cartref a sicrhaodd bod y deiliaid wedi parhau i dderbyn y gofal pennaf a hynny yn wyneb ansicrwydd mawr."

Mae'r pwyllgor sydd yn gyfrifol am y cartref yn dweud eu bod wedi bod mewn cyswllt gyda theuluoedd y deiliaid, Arolygaeth Gofal a Gwasanaethau Cymdeithasol Cymru, y bwrdd iechyd lleol a Chyngor Gwynedd er mwyn sicrhau trefniadau priodol i'r deiliaid.

Straeon perthnasol