Alcohol: Galw am isafswm pris

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, PA

Mae mwyafrif y bobl sy'n cael cyngor i fynd am help oherwydd camddefnydd sylweddau yn dioddef o broblemau alcohol.

Dywed un elusen fod hyn yn brawf o'r angen am sefydlu isafswm pris ar gyfer alcohol.

Yn 2013/14 roedd bron i 13,000 o'r 24,806 o atgyfeiriadau am gamddefnydd sylweddau o ganlyniad i alcohol.

Mae'r ystadegau yn dangos cynnydd o gymharu â'r flwyddyn flaenorol.

Mae niferoedd atgyfeiriadau heroin a chanabis hefyd wedi cynyddu, ond mae'r nifer sydd angen help o ganlyniad i ddefnydd cocên wedi gostwng.

Dywed elusen Cais, sy'n rhoi cymorth i bobl sydd â phroblemau alcohol a chyffuriau, ei fod yn "anhygoel" nad oes polisi isafswm yn bodoli.

"Mae rhan o'r ateb yn fy nhyb i yn ymwneud â'r angen am strategaeth pris," meddai Clive Wolfendale, prif weithredwr Cais.

"Mae'n hen bryd cael strategaeth, ac mae yna dystiolaeth gref ei fod yn gallu gweithio. Mae pobl yn rhoi'r gorau i ysmygu oherwydd bod cydnabyddiaeth glir o'r risg i iechyd ac oherwydd ei fod mor ddrud.

"Mae rhai pobl yn dweud dydi hi ddim yn bwysig faint mae'n costio, gan ddweud byddai'r rhai sydd â phroblem hir dymor yn fodlon cardota neu ddwyn.

"Ond fe allwn ni atal yfwyr ifanc trwm heddiw rhag datblygu i rywun fydd yn gaeth yn y dyfodol - a'r ffordd o wneud hynny yw prisiau uwch ac addysg."

Dywedodd Mr Wolfendale ei fod yn cydnabod fod llywodraeth Cymru yn bwriadu cyflwyno isafswm pris o 50c yr uned.

Roedd hefyd yn ymwybodol fod yna broblemau o ran rheolau Ewropeaidd a grym y diwydiant diodydd.

Mae'r ffigyrau diweddara' yn dangos mai'r grŵp oedran sydd â'r problemau alcohol mwyaf yw'r rhai rhwng 30 a 49 oed.