Edrych 'mlaen at Eisteddfod Sir Fynwy 2016

Cyhoeddwyd
Pynciau Cysylltiedig
Disgrifiad,
Mae 'na edrych 'mlaen at Eisteddfod Sir Fynwy yn barod

Gyda Phrifwyl Maldwyn a'r Gororau ar ben, mae golygon Eisteddfodwyr yn troi eisoes tuag at Sir Fynwy'r flwyddyn nesaf.

Bu Elen Elis, trefnydd yr Eisteddfod Genedlaethol yn siarad â Cymru Fyw am y paratoadau.

"Mae'r cynlluniau wedi bod yn mynd yn dda iawn," meddai. "'Da ni wedi bod yn pwyllgora ac yn trafod syniadau ers bron i flwyddyn 'wan.

"Mae Cyngor Sir Fynwy yn awyddus ac yn frwdfrydig iawn, a lot o'r staff wedi dechrau dysgu Cymraeg. Maen nhw wedi bod ar y maes eleni ym Meifod ac wedi mwynhau. Mae pobl yr ardal yn frwdfrydig."

Cadeirydd 2016

Dywedodd Cadeirydd pwyllgor gwaith Eisteddfod Sir Fynwy a'r cyffiniau, Frank Olding: "Mae'r paratoadau'n mynd yn hwylus iawn chwarae teg.

"Pawb wedi dod at ei gilydd, ac mae gwahanol bwyllgorau wedi'u sefydlu ac yn gweithio'n galed iawn.

"Ni wedi cael cefnogaeth enfawr gan y cyngor, yr aelod seneddol, aelod y Cynulliad, ac mae pawb yn gweithio'n hwylus.

"Mae'r pwyllgorau sydd gennym ni yn gymysgedd o bobl Gymraeg a di-Gymraeg, sy'n bwysig o ran ennyn ymwybyddiaeth. Dy'n ni'n trio bod mor gynhwysol â phosib."

Disgrifiad o’r llun,
Bu trefnydd yr Eisteddfod Elen Elis yn siarad gyda Cymru Fyw am y broses o fynd a'r Brifwyl i Sir Fynwy

Dywedodd Ms Elis mai penderfyniad ar y cyd gyda'r cyngor a'r Eisteddfod oedd mynd â'r Brifwyl i Sir Fynwy.

"'Da ni'n mynd i'r ardaloedd am fod y cyngor neu bobl leol yn dod atom ni ac yn gofyn i ni ystyried eu hardal nhw. Wedyn be' sy'n digwydd ydi bod pobl yn mynd i weld yr ardal i weld os oes 'na le addas ar gyfer llwyfannu'r ŵyl.

"Felly fe ddaeth Cyngor Sir Fynwy aton ni 'chydig o flynyddoedd yn ôl, a 'da ni wedi ymateb i hynny."

'Eisteddfod wahanol'

Yn trafod beth y dylai Eisteddfodwyr ddisgwyl o Eisteddfod 2016, dywedodd Mr Olding ei fod yn disgwyl iddi fod yn un reit wahanol i eleni.

"Mae'r Fenni yn lle braf - yn debyg iawn i Maldwyn o ran hynny. Mae'r maes ar bwys yr afon... wedi'i amgylchynu gan fryniau'. Mae'n lle hyfryd.

"Bydd y maes dipyn yn wahanol. Ym Meifod, mae'r maes i gyd gyda'i gilydd fel un bloc, ond bydd ein maes ni ar hyd yr afon.

"Fe fydd hi ryw ganllath o ganol y dref, felly bydd modd i bobl fynd 'mewn i'r dref."

Disgrifiad o’r llun,
Dywedodd Frank Olding y bydd y maes ryw ganllath yn unig o ganol Y Fenni

Dyma fydd y tro cyntaf i'r Eisteddfod ymweld â Sir Fynwy ers 1913, ond mae Mr Olding yn dweud bod gan yr ardal lawer i'w gynnig.

"Mae cymeriad y sir yn mynd i roi blas arbennig ar yr ŵyl," meddai.

"Un o'r pethau sy'n denu pobl i Eisteddfodau yn y de-ddwyrain yw'r ffaith fod Caerdydd yn agos. Bydd 'na fwy o bobl yn agos iawn.

"Efallai y bydd 'na fwy o gyfle i bobl grwydro'r trefi o gwmpas yr ardal, a falle y bydd naws mwy trefol i'r peth."

'Lot o arian'

Ond un mater sy'n peri pryder i bob cadeirydd yw'r ymdrech anferthol o gasglu arian ar gyfer llwyfannu'r Brifwyl, a dyw Mr Olding ddim yn eithriad.

"Mae gennym ni lot o arian i'w godi," meddai. "Hyd yn hyn, dy'n ni wedi codi £25,000, wedi dechrau codi arian o ddifrif ym mis Tachwedd.

"Ond mae pethau mawr gennym ni ar y gweill, ac rwy'n ffyddiog y byddan ni'n cyrraedd y targed. Mae rhyw £250,000 arall angen ei gasglu. Mae'n lot o arian."

Heriau Sir Fynwy

Gyda phob Eisteddfod yn dod â'i heriau penodol ei hun, mae Ms Elis yn dweud mai cyflwyno'r Brifwyl mewn ardal ddi-Gymraeg fydd y sialens fwyaf yn 2016.

"Mae o bron yn fwy pwysig i fynd â'r Eisteddfod i ardal sydd efallai ddim mor draddodiadol Gymreig. Er bod 'na lot o bobl sy'n byw yno hefo diddordeb yn y Gymraeg a diwylliant Cymru, mae hi'n bwysig ein bod ni'n mynd yno.

"Yn y ddwy flynedd y byddwn ni yn yr ardal, mae'n mynd i roi cyfle i ni gyd-dynnu, ac mae pobl ddi-Gymraeg, pobl sy'n dysgu Cymraeg, a'r bobl iaith gynta' i gydweithio gyda'r un gôl, sef cael Eisteddfod lwyddiannus.

"Be' sy'n dda ydi bod y cyngor a'r bobl leol yn cyd-dynnu.

"Ond yr her fydd ymrwymo pobl ddi-Gymraeg yr ardal, a'u denu nhw i'r maes i fwynhau. Mae 'na lot wedi'u hymrwymo'n barod ac mae angen parhau i wneud hynny.

"'Da ni wedi cael croeso arbennig hyd yn hyn a dwi'n siŵr y byddwn ni'n parhau i gael croeso yno. Gyda'n gilydd 'da ni'n gobeithio y bydd hi'n 'Steddfod lwyddiannus."

Pynciau Cysylltiedig