Holi llywydd newydd Undeb Amaethwyr Cymru, Glyn Roberts

  • Cyhoeddwyd
Glyn Roberts
Disgrifiad o’r llun,
"Mae'n rhaid cael amaethyddiaeth gynaliadwy er mwyn sicrhau cymuned gynaliadwy," medd Glyn

Gohebydd BBC Cymru Aled Scourfield fu'n holi llywydd newydd Undeb Amaethwyr Cymru Glyn Roberts wrth i'w Sioe Frenhinol cyntaf fel llywydd ddod i derfyn.

Sut y byddech chi yn disgrifio eich sioe gyntaf fel Llywydd Undeb Amaethwyr Cymru?

Gwefreiddiol. Dw i'n teimlo 'mod i'n rhedeg o un lle i'r llall ac mae'r adrenaline yn cicio mewn ar brydiau ond dw i'n teimlo bod hi'n braf siarad gyda gwahanol bobl a'r aelodau, a mynd â'r pryderon i'r gwleidyddion a'r bobl sydd yn gwneud polisïau.

Beth yw pryderon mwyaf yr aelodau?

Y pryderon mwyaf yw pris llaeth ac ŵyn. Mae'r ddau ar y llawr. Efo'r ŵyn, y ffactor bwysicaf yw'r gwahaniaeth rhwng gwerth y bunt a'r euro. Yn ychwanegol â phrisiau ŵyn, mae hyn mynd i gael effaith ar werth ein taliadau sengl. Mae hynny yn mynd i fod yn broblem fawr. Mae'r gyllideb ar gyfer y taliadau yn llai oherwydd modiwleiddio. Mae'r ffactorau hyn yn golygu ein bod mewn "storm berffaith" fel diwydiant. 'Da ni'n gwneud ein gorau i drio argyhoeddi'r archfarchnadoedd i gefnogi'r diwydiant llaeth, cig oen ac eidion. Os nag ydyn ni'n mynd i gael pris cynhyrchu gan yr archfarchnadoedd... fydd ganddyn nhw ddim cynnyrch i'w werthu.

Mae dyfodol Ewrop wedi cael tipyn o sylw yn ystod yr wythnos - a'i dyna ble mae'r sialensiau mawr?

Mae'n un o'r sialensiau mwyaf. Roeddwn i yn ffodus iawn o fedru gallu mynd â Chomisiynydd Amaeth Ewrop Phil Hogan i fferm Cadeirydd Pwyllgor Ieuenctid yr Undeb. Fe dreuliais i bedair neu pum awr ar y fferm yn gwyntyllu gwahanol bynciau pwysig. Roedd Mr Hogan yn awyddus i symleiddio'r holl fiwrocratiaeth a gwahanol ffyrdd i wneud yn siŵr bod ni ddim yn cael ein cosbi yn annheg gyda'r taliadau. Y perygl yw pan fyddwn ni'n gwneud camgymeriad anfwriadol 'da ni'n cael ein cosbi yn arw am hynny - sy'n hollol annheg.

Oes 'na le i ffermwyr Cymru brotestio am y sefyllfa - fel mae ffermwyr Ffrainc yn gwneud yn effeithiol iawn?

Mae hi i fyny i'r diwydiant pa mor filwriaethus mae o am fod. Fel undeb gallwn ni ddim ysgogi protestio mawr oherwydd pe bai rhywbeth yn mynd o'i le - mi faswn ni yn gyfrifol. Wedi dweud hynny, dwi'n credu mewn her pan mae cyfle. Mae hi'n bwysig edrych ar bosibiliadau mewn anawsterau.

Beth oedd uchafbwynt eich Sioe?

Cael y fraint o gyfarfod â'r aelodau. Roedd treulio bedair neu pum awr gyda Chomisiynydd Amaeth Ewrop hefyd yn gofiadwy, a'i argyhoeddi o bwysigrwydd amaeth. Roeddwn yn hapus i glywed fod ei mission statement yn debyg iawn i fy ngweledigaeth i. Mae'n rhaid cael amaethyddiaeth gynaliadwy er mwyn sicrhau cymuned gynaliadwy.

Disgrifiad o’r llun,
Uchafbwynt y Sioe i Glyn? "Cael y fraint o gyfarfod â'r aelodau"

Be 'dy chi'n hoffi ei weld yn y Sioe?

Mae ffocws y Sioe wedi newid i fi dros y blynyddoedd diwethaf. Y peth pwysicaf i mi - a'r hyn sydd yn rhoi'r boddhad mwyaf - ydy gweld yr aelodau yn mwynhau eu hunain a bod nhw'n medru dweud eu cwynion a'u pryderon ac ein bod ni'n medru gweithredu. Mae'r Sioe yn ffenest siop arbennig - yn enwedig safon yr anifeiliaid. Mae hi'n hanfodol bwysig i ddyfodol amaeth ein bod ni'n pontio gwlad a thref. Alla i ddim meddwl am ffordd well o wneud hynny na Sioe fel hon.

Oes 'na bethau y byddwch chi yn gwneud yn wahanol fel Undeb?

Mi fyddwn ni'n pwysleisio bod angen sicrhau amaethyddiaeth gynaliadwy o fewn cymunedau cynaliadwy. 'Da chi ddim yn medru cael cymuned gynaliadwy heb amaeth ffyniannus i gynnal y gymuned. Dwi ddim yn siŵr a ydy'r gwleidyddion yng Nghaerdydd yn sylweddoli hynny bob tro.

Beth fydd eich blaenoriaethau chi?

Mae'n rhaid sicrhau taliadau sengl i ffermwyr mor fuan â phosib. Rwy' am edrych ar yr heriau a bod yn bositif. Mae 'na berygl bod ni'n rhedeg pethau lawr wrth edrych yn negyddol. Mae'n rhaid i ni ddathlu'r llwyddiannau. Rwy' am fedru braenaru'r tir i rywun o'r tu allan i fyd amaeth fedru dechrau ar yr ysgol. Fe hoffwn i gloi trwy ddweud hyn: Os ydy cefn gwlad i ffynnu, daw ei faeth o amaethu.