Achosion disgyblu heddlu ar gynnydd

Cyhoeddwyd

Mae nifer yr ymchwiliadau disgyblu ffurfiol yn heddluoedd Gwent a Gogledd Cymru wedi dyblu dros y ddwy flynedd ddiwethaf.

Mae'r ffigyrau, a ddaeth i law BBC Cymru o ganlyniad i gais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth, yn dangos bod llai o ymchwiliadau o'r fath wedi digwydd yn heddluoedd De Cymru a Dyfed Powys rhwng 2012-2014.

Roedd BBC Cymru hefyd wedi gofyn am ganlyniadau'r ymchwiliadau disgyblu gan bob un o'r heddluoedd, ond gwrthododd Heddluoedd Gwent a Dyfed Powys ddarparu'r wybodaeth yna.

Cyfeiriodd Heddlu'r De y BBC at geisiadau rhyddid gwybodaeth eraill ar eu gwefan, ac fe wnaeth Heddlu'r Gogledd gyhoeddi canlyniadau eu hymchwiliadau nhw'n llawn.

Fe ddaw'r ffigyrau wrth i Heddlu Gwent gynnal y gwrandawiad disgyblu cyhoeddus cyntaf erioed yn ddiweddarach ddydd Llun fel rhan o gynllun y Swyddfa Gartref i gael "system gadarnach, mwy annibynnol a thryloyw".

Dywedodd yr Athro Colin Rogers, arbenigwr ar blismona, y gallai'r ffigyrau ddangos bod hyder y cyhoedd yn y system gwyno yn gwella.

Awgrymodd bod drwgdybiaeth yn y gorffennol am fod "disgresiwn yr heddlu weithiau ddim yn cael ei ddefnyddio'n briodol", ond fod pethau'n newid.

"Ry'n ni wedi gweld newid lle mae'r heddlu yn defnyddio'r disgresiwn yna, ar y cyfan o leia', mewn modd priodol a moesegol.

"Mae hynny ynghyd â'r ffaith bod llawer mwy o achosion sydd wedi cael llawer o sylw ar y cyfryngau yn ymwneud ag enwogion yn golygu fod gan bobl fwy o hyder wrth wneud cwynion o'r fath i'r heddlu.

"Mae mwy yn cwyno am eu bod nhw'n sylweddoli fod ganddyn nhw hawl i gwyno, ac rwy'n credu bod heddluoedd yn delio gyda'r cwynion yn broffesiynol.

"Yn fy marn i mae'r cynnydd yn beth positif oherwydd mae'n ffitio'r syniad o dryloywder ac atebolrwydd o fewn yr heddlu i'w cymunedau."

Dywedodd arolygwyr y llynedd bod hyder y cyhoedd yn Heddlu Gwent yn un o'r isaf yng Nghymru a Lloegr, ond deellir bod hynny wedi gwella erbyn hyn.

Maen nhw hefyd wedi ael eu beirniadu am eu hymateb i drais yn y cartref yn y gorffennol, ac am y modd y delion nhw gyda chwyn yn erbyn plismon a gafodd rhyw tra ar ddyletswydd yn 2010.