Rhybudd pennaeth y BBC yng Nghymru am doriadau

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun,
Tŷ Darlledu, Caerdydd

Mae cyfarwyddwr BBC Cymru wedi rhybuddio ei bod yn anochel y bydd cynlluniau'r BBC i dorri 1,000 o swyddi yn cael effaith ar y modd mae'r gorfforaeth yn gweithredu yng Nghymru.

Dywedodd Rhodri Talfan Davies nad oedd yna "unrhyw atebion hawdd" i gwestiynau ynglŷn â faint o swyddi sydd dan fygythiad yn BBC Cymru.

Daw ei sylwadau yn sgîl cyhoeddiad Cyfarwyddwr Cyffredinol y BBC, Tony Hall, am yr angen i wneud arbedion o £50 miliwn y flwyddyn.

Does dim disgwyl i nifer y swyddi fydd yn cael eu colli yng Nghymru gael ei gadarnhau tan yr hydref.

Mae'r rhan fwyaf o'r diswyddiadau yn debygol o effeithio ar swyddi rheolwyr a meysydd fel personél, marchnata, cyllid, a rheolaeth prosiectau.

"Mae hwn yn newyddion anodd - a dwi ddim am esgus fod yna unrhyw atebion hawdd," meddai Mr Davies.

"Mae'r targedau ychwanegol a gyhoeddwyd gan Tony Hall yn rhai heriol iawn ac mae'n anochel y bydd effaith ar dimau pwysig sy'n gwneud gwaith hanfodol ac sydd wrth galon BBC Cymru.

Disgrifiad o’r llun,
Rhodri Talfan Davies: Fe fydd yna effaith ar y Gorfforaeth yng Nghymru

"Ond mae'r cyd-destun ariannol ar gyfer y BBC yn glir a byddwn yn eistedd i lawr gyda'r timau a'r undebau i drafod y ffordd ymlaen.

"Drwy edrych am arbedion tu hwnt i raglenni, bydd y BBC yn gwneud popeth o fewn ei allu i leihau effaith y newidiadau ar ein cynnwys a'r gwasanaethau rydym yn eu darparu i'r gynulleidfa."

Hinsawdd ariannol

Dywedodd Tony Hall fod y BBC yn wynebu "penderfyniadau anodd" oherwydd yr hinsawdd ariannol.

Bydd unrhyw arbedion newydd yn mynd law yn llaw â chynllun presennol y BBC i arbed arian - cynllun DQF - Delivering Quality First.

Wrth wneud yr arbedion presennol mae BBC Cymru wedi torri 100 o swyddi a lleihau ei chyllideb o £10 miliwn ers 2012.

Tra bod y rhan fwyaf o doriadau yn effeithio ar swyddi rheolwyr a'r hyn sy'n cael ei alw'n wasanaethau cefnogi, mae buddsoddiad y BBC mewn rhaglenni iaith Saesneg o Gymru wedi gostwng 32% - neu £10 miliwn - mewn termau real dros gyfnod o wyth mlynedd.

Diswyddiadau

Mae'r modd mae'r BBC yn derbyn y rhan fwyaf o'i arian - ffi'r drwydded deledu - wedi aros yn ei unfan dros saith mlynedd.

Hefyd mae'r broses o drafod a phenderfynu ad-newyddu siarter y gorfforaeth wedi dechrau a bydd y siarter presennol yn dod i ben yn 2016.

Dywedodd llefarydd ar ran BECTU, undeb y darlledwyr, eu bod yn cefnogi nod y gorfforaeth o "symleiddio a dod a mwy o gysondeb" ond y byddant yn gwrthwynebu unrhyw ddiswyddiadau gorfodol.

Dywedodd Gerry Morrissey, Ysgrifennydd Cyffredinol BECTU: "Rydym yn croesawu'r nod o dorri haenau o reolwyr sy'n bodoli rhwng y Rheolwr Cyffredinol a'r bobl sy'n gwneud a chynhyrchu rhaglenni.

"Ar ôl dweud hynny mae'n bwysig fel gydag unrhyw raglen o doriadau fod yna ymgynghori llawn gyda'r staff a'r undebau."