Gwasanaeth darlledu 'llai cynhwysfawr' i Gymru

Cyhoeddwyd
disgrifiad o’r llunDywedodd yr adroddiad bod gor-ddibyniaeth ar y BBC ac ITV ar gyfer newyddion am Gymru

Mae adolygiad o sector darlledu cyhoeddus y DU wedi darganfod, ar wahân i wasanaethau'r BBC, bod Cymru yn cael gwasanaeth llai cynhwysfawr nac unrhyw ran arall o'r DU.

Mae adroddiad y corff sy'n arolygu darlledu, Ofcom, yn dweud bod Cymru wedi gweld gostyngiad o 30% yn y rhaglenni sy'n cael eu creu yn benodol i Gymru, ond mae'r wlad yn cael budd o'r twf yn y darlledu y tu allan i Lundain.

Fe wnaeth y rhai atebodd ymgynghoriad Ofcom gwyno hefyd am ddiffyg sicrwydd nawdd S4C, a honni bod yna "or-ddibyniaeth ar y BBC ac ITV ar gyfer newyddion am Gymru".

Nodwyd hefyd bod mwy o gyfran o'r boblogaeth â theledu lloeren yng Nghymru o'i gymharu â gweddill y DU, ond bod ffigyrau gwrando ar radio masnachol yn is nag mewn rhannau eraill o'r DU.

Fe wnaeth yr adroddiad nodi bod y gyfran o bobl sy'n defnyddio band eang yn is na chyfartaledd y DU yn ogystal.

Dywedodd Ofcom yn yr adroddiad bod y ffaith bod papurau a radio masnachol yn wan yn cynnig "llai o her" i'r BBC.