Diwylliant o fwlio yn uned frys ysbyty mwyaf Cymru

Gan Owain Clarke
Gohebydd Iechyd BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae'r uned yn trin ymhell dros 100,000 o gleifion y flwyddyn

Mae yna ddiwylliant o fwlio ac ymddygiad amhriodol yn uned frys ysbyty mwyaf Cymru, yn ôl adroddiad annibynnol.

Dywed yr adroddiad bod y problemau yn Ysbyty Athrofaol Cymru yng Nghaerdydd yn effeithio staff ar bobl lefel.

Mae'r gwaith ymchwil hefyd yn nodi bod y methiannau yn golygu risg sylweddol i gleifion.

Mae'r adroddiad, gafodd ei gomisiynu y llynedd gan benaethiaid Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro, yn amlygu cyfres o fethiannau yn y ffordd mae'r gwasanaethau brys yn cael eu rhedeg.

Straen emosiynol

Mae'n nodi bod staff yn wynebu straen emosiynol yn rheolaidd - er nad oes unrhyw dystiolaeth bod cleifion wedi dioddef.

Mae staff yr uned frys yn trin ymhell dros 100,000 o gleifion y flwyddyn.

Fe gafodd yr adroddiad ei gomisiynu yn dilyn cwynion gan undebau.

Yn ôl yr arbenigwyr, wnaeth ymweld â'r uned ym mis Chwefror, mae'r gofynion ar y gweithlu yn aml yn afresymol ac mae yna brinder o staff.

Dywedodd yr adroddiad bod rhai aelodau o staff wedi'u digalonni'n llwyr ac eraill o'r farn nad oedd eu rheolwyr nhw'n poeni.

Bwlio

Mae'r adroddiad hefyd yn son am fwlio, gyda'r diwylliant mor gyffredin fel ei bod hi'n anodd bod yn sicr pwy oedd ar fai.

Hefyd yn ôl yr adroddiad, roedd y berthynas rhwng rheolwyr a'r undebau wedi suro.

Ond dywed yr adroddiad nad oes awgrym hyd yma bod unrhyw glaf wedi dioddef neu wedi cael niwed o ganlyniad i'r gwendidau a'r methiannau.

Er hyn, mae ymchwiliad yn rhybuddio bod y problemau mor ddifrifol fe allai hynny fod wedi digwydd.

Roedd esiamplau hefyd ble gafodd cleifion ag anhwylderau tebyg eu trin yn wahanol, ac roedd diffyg goruchwyliaeth o waith nyrsys arbenigol.

Un o argymhellion mwyaf amlwg yr adroddiad yw bod angen recriwtio mwy o feddygon a nyrsys i'r uned frys, a hynny ar unwaith.

Mae Bwrdd Iechyd Caerdydd a'r Fro yn dweud eu bod nhw'n derbyn yr adroddiad yn ei gyfanrwydd ac y bydd yna dasglu o staff, rheolwyr a chynrychiolwyr yr undebau yn cael ei ffurfio i geisio gwella.

Disgrifiad o’r llun, Nid oes awgrym hyd yma bod unrhyw glaf wedi dioddef o ganlyniad i'r methiannau

Rhai o brif bwyntiau'r adroddiad oedd:

  • Bod yna dystiolaeth glir o fwlio ac ymddygiad amhriodol ar gyfer pob lefel o staff sy'n gweithio yn yr uned frys;
  • Pwysau annheg yn cael ei roi ar staff i gyrraedd targedau;
  • Teimlad nad yw rheolwr yn parchu staff;
  • Staff yn methu a chymryd gwyliau oherwydd pwysau.
Disgrifiad o’r llun, Un darganfyddiad oedd bod cleifion yn gorfod disgwyl yn rhy hir i gael triniaeth

Cleifion

O ran cleifion, dywed yr adroddiad mai un o'r prif broblemau oedd yn cael ei nodi oedd yr amseroedd hir i drosglwyddo pobl o ambiwlans i'r ysbyty.

Ond fe wnaeth yr adroddiad hefyd ddweud bod y staff yn rhoi lefelau uchel o ymroddiad er mwyn sicrhau diogelwch y cleifion.

Dywedodd prif weithredwr y bwrdd iechyd, yr athro Adam Cairns, ei bod yn bwysig tanlinellu'r ffaith nad oedd unrhyw gleifion wedi dioddef.

"Ond fe fydd yr adroddiad sy'n ddi-flewyn ar dafod yn annog pobl i ddeall bod ein ffocws yn llwyr ar wynebu'r her sydd o'n blaenau," meddai.

"Byddwn nawr hefyd yn ffocysu ar ein hymateb ac yn cydweithio gyda'n staff a'u cynrychiolwyr."

Mae'r goruchwylwyr cleifion, Cyngor Iechyd Cymunedol Caerdydd, wedi dweud ei fod wedi ceisio cael sicrwydd gan y bwrdd iechyd y byddai'n mynd i'r afael â lefelau staffio'r uned frys "cyn gynted ac sy'n ymarferol".

Dywedodd brif swyddog y cyngor, Stephen Allen: "Rydyn ni'n cydnabod ac yn croesawu sylwadau awduron yr adroddiad, sy'n amlygu ymroddiad y staff o fewn yr uned frys, sydd wastad yn gweithio dan bwysau mawr.