Arolwg: Meddygon yn wynebu 'bwlio' am godi pryderon

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, PA
disgrifiad o’r llunCafodd yr arolwg ei anfon at 3,000 o staff mewn ysbytai

Mae meddygon ysbytai yn wynebu cael eu "bwlio neu eu poeni" am godi pryderon am ddiogelwch cleifion, yn ôl Cymdeithas Feddygol y BMA.

Ymatebodd dros 500 o ddoctoriaid i arolwg y gymdeithas, gyda bron i 60% yn dweud eu bod wedi datgan pryder yn ystod y tri mis blaenorol.

O'r rheini roedd dros 60% wedi dioddef bwlio neu wedi cael eu poeni.

Wrth ymateb, dywedodd Llywodraeth Cymru bod dyletswydd ar ysbytai i fynd i'r afael â chwynion staff.

Fe gafodd yr arolwg ei yrru at 3,000 o staff, gan gynnwys ymgynghorwyr, doctoriaid iau ac arbenigwyr, rhwng mis Mawrth a Mai eleni, gydag un ym mhob chwech yn ateb.

Dywedodd Dr Phil Banfield, cadeirydd y gymdeithas yng Nghymru, fod y sefyllfa'n achosi gofid.

'Diffyg staff'

"Mae doctoriaid am roi'r gofal gorau posib i gleifion, a rhan allweddol o hynny ydi bod ganddyn nhw hyder i allu codi pryderon ar eu rhan," meddai.

"Er mwyn sicrhau hynny, mae angen diwylliant agored yn y Gwasanaeth Iechyd, nid diwylliant sy'n achosi doctoriaid i deimlo eu bod yn cael eu poeni neu eu gyrru i'r cyrion."

O'r rheini gododd bryderon, dywedodd 40% nad oedden nhw'n credu bod unrhyw beth wedi digwydd ar ôl lleisio barn.

Roedd diffyg staff yn gyfrifol am draean o'r achosion, tra bod un o bob pedwar yn cyfeirio at gynnydd yn y pwysau gwaith arferol.

Roedd cyfleusterau annigonol a'r angen i gyrraedd targedau yn cael eu crybwyll mewn dros hanner yr achosion.

'Straen'

Dywedodd Dr Banfield fod yr arolwg yn "amlinellu'r straen mae staff y GIG yn wynebu ar y llinell flaen" a'i bod yn allweddol bod "problemau sylfaenol" yn cael eu datrys er lles cleifion.

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Rydym yn disgwyl i gyrff yn y GIG i weithio'n agos gyda'i staff a'r cyhoedd er mwyn sicrhau bod gwasanaethau'n ddiogel, yn gynaliadwy ac yn cyrraedd safonau clinigol Prydeinig.

"Dylai holl staff GIG Cymru gael eu trin gydag urddas a pharch. Mae'n rhaid i bob corff yn y Gwasanaeth Iechyd gymryd camau cyflym i fynd i'r afael â phryderon staff."