NSPCC: Cofnodi mwy o droseddau rhyw

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Unknown
Disgrifiad o’r llun,
Cafodd pum gwaith yn fwy o droseddau eu cofnodi yn erbyn genethod o'i gymharu â bechgyn

Mae nifer yr achosion o gam-drin plant sy'n dod i sylw heddluoedd Cymru wedi codi i'w lefel ucha' ers 10 mlynedd, yn ôl ffigyrau sydd wedi dod i law elusen yr NSPCC.

Roedd 'na gynnydd o 13% rhwng 2012-13 a 2013-14.

Y llynedd, o'r 297 galwad a dderbyniodd yr elusen o Gymru yn ymwneud â chamdriniaeth rywiol, roedd dros eu hanner (151) o natur mor ddifrifol fel eu bod wedi gorfod cael eu cyfeirio at asiantaethau eraill.

Trwy'r DU cafodd 31,000 o droseddau eu cofnodi gan yr heddlu hyd at Ebrill 2014 - sy'n gynnydd o 8,500 ers y flwyddyn flaenorol.

Mae'r ffigyrau'n dangos fod 85 o droseddau newydd yn cael eu cofnodi gan heddluoedd ar draws y DU pob dydd.

Yn ôl rhai, mae'r ffaith fod nifer o achosion amlwg - fel yr honiadau yn erbyn y diweddar Jimmy Saville - wedi annog rhagor o bobl i ddod ymlaen gyda'u cwynion.

Cafodd y ffigyrau eu rhyddhau wrth i'r NSPCC lansio eu trydydd adroddiad cenedlaethol yn edrych ar ddiogelwch plant. Mae'r adroddiad yn crynhoi'r data diweddara' ar ddiogelwch plant ym mhob rhan o'r DU.

Disgrifiad o’r llun,
Mae honiadau hanesyddol yn erbyn unigolion fel y diweddar Jimmy Savile wedi dod â'r broblem yn fwy i'r amlwg

Mwy o enethod

Mewn ymateb i gais rhyddid gwybodaeth gan yr NSPCC, roedd y pedwar heddlu yng Nghymru wedi rhannu gwybodaeth.

Daeth i'r amlwg fod cyfanswm o 1,446 o droseddau wedi'u hadrodd - yn cynnwys trais, ymosodiadau rhyw a pharatoi unigolyn am ymosodiad rhyw.

Roedd nifer y troseddau yn erbyn genethod (1,145) bum gwaith yn uwch nag yn erbyn bechgyn (229), ac roedd 109 o'r dioddefwyr yn bump oed neu iau.

Cafodd 1,282 o droseddau yn erbyn plant eu cofnodi yn 2012-13.

Dyw hi ddim yn eglur pam fod y niferoedd wedi cynyddu, ond mae rhai yn credu bod pobl yn fwy ymwybodol o'u gallu i adrodd troseddau erbyn hyn - gan gynnwys honiadau hanesyddol - a bod dulliau'r heddlu o gofnodi'r math yma o droseddau wedi gwella.

Ffigyrau Heddluoedd Cymru

Heddlu 2012-13 / 2013-14

Dyfed Powys 256 / 299 (cynnydd o 43)

Gwent 144 / 226 (+82)

Gogledd Cymru 292 / 314 (+22)

De Cymru 590 / 607 (+17)

CYFANSWM 1,282 / 1,446 (+164)

Ffynhonnell: Heddluoedd Cymru

Meddai pennaeth gwasanaethau'r NSPCC yng Nghymru, Des Mannion: "Mae'r ffigyrau hyn yn ddychrynllyd ac yn dangos yn glir fod camdriniaeth rywiol o blant yn broblem eang a pharhaus sydd angen sylw ar frys.

"Ond rydyn ni hefyd yn gwybod mai dim ond cyfran fechan o'r gwir nifer o ddioddefwyr sy'n dod ymlaen, oherwydd mai rhai yn aros nifer annioddefol o flynyddoedd cyn dweud wrth unrhyw un - a dyw rhai byth yn datgelu'r hyn sydd wedi digwydd iddyn nhw."

Straeon perthnasol