Mwy o bobl mewn gwaith

Cyhoeddwyd

Mae 9,000 yn fwy o bobl mewn gwaith yng Nghymru o'i gymharu â'r un cyfnod y llynedd, yn ôl y ffigyrau diweddaraf.

Bu gostyngiad yn y lefel diweithdra i 6.4% o'i gymharu â 6.7% fis diwethaf.

Mae'r lefel yn parhau yn uwch na'r ffigwr ar gyfer Prydain, sy'n 5.5%.

Dywed llywodraeth Cymru fod y cynnydd yn nifer y bobl mewn gwaith yn arwydd o hyder ymhlith y sector breifat.

Dywedodd Prif Weinidog Cymru, Carwyn Jones: "Mae ffigyrau diweddaraf yn dangos fod y farchnad lafur yng Nghymru yn dal i berfformio'n dda.

"Dros y chwarter diwethaf, mae nifer y rhai mewn cyflogaeth yng Nghymru wedi cynyddu ar raddfa uwch na gweddill y DU, tra bod y gostyngiad ymhlith pobl segur hefyd yn dangos ffigyrau gwell na gweddill y DU. "

Twf

Yn ôl llywodraeth Prydain mae'r ffigyrau yn dangos fod yna adfywiad economaidd yng Nghymru.

"Mae'r ffigyrau yn dangos adferiad yn yr economi ledled Cymru," meddai Ysgrifennydd Cymru, Stephen Crabb.

"Gyda nifer y bobl sy'n gweithio wedi cynyddu dros 9,000 dros y chwarter diwethaf, a nifer y rhai sy'n hawlio budd-dal yn gostwng, mae Cymru yn rhannu yn y twf swyddi anhygoel drwy'r DU. "

Er bod Ffederasiwn y Busnesau Bychain wedi croesawu'r ffigyrau, mae yna rybudd i beidio llaesu dwylo.

"Does yna ddim lle i orffwys gyda graddfa diweithdra Cymru bron i 1% yn uwch yng Nghymru na gweddill y DU," meddai Janet Jones, Cadeirydd Polisi Ffederasiwn Busnesau Bychain Cymru.

"Rydym yn gwybod fod busnesau bach yn rhan hanfodol o'r economi yng Nghymru, ac rydym angen sicrhau fod yna ffocws cryf ar gefnogi cwmnïau bychain i greu swyddi parhaol yn ein cymunedau, pe bai ni am sicrhau lefel diweithdra tebyg i'r DU."