Pryderon am ddyfodol y Gymraeg yn Nyffryn Ogwen

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Google
Disgrifiad o’r llun, Mae'r cynlluniau ar gyfer y stad newydd o dai ar y tir rhwng Ffordd Coetmor a Ffordd Bangor yr A5 ym Methesda

Mae mudiad Dyfodol i'r Iaith wedi datgan gwrthwynebiad i'r cynllun i godi 69 o dai newydd yng Nghoetmor, Bethesda.

Bydd y cynllun yn mynd gerbron Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd ddydd Llun, ac argymhelliad Adran Gynllunio'r Cyngor yw i ganiatáu'r datblygiad.

Mae Dyfodol yr Iaith o'r farn ei fod yn gynllun sy'n anaddas ac ansensitif i anghenion a phroffil ieithyddol yr ardal.

Mae Swyddogion Cynllunio Cyngor Gwynedd yn dweud eu bod wedi rhoi ystyriaeth lawn i'r holl faterion cynllunio perthnasol.

Yn ôl Cyfrifiad 2011, mae Bethesda'n un o'r ardaloedd lle mae'r Gymraeg yn dal ei thir, gyda dros 70% o'r trigolion yn gallu siarad yr iaith.

Diogelu'r Gymraeg

Dywed Heini Gruffudd, Cadeirydd Dyfodol i'r Iaith: "Mae'n hanfodol bwysig ein bod yn diogelu'r Gymraeg yn ei chadarnleoedd, ac yn cymryd pob cam ymarferol i sicrhau ei pharhad fel cyfrwng naturiol y cymunedau hyn.

"Gwelwn o'r achos hwn y berthynas allweddol rhwng polisi cynllunio ac amddiffyn iaith ein cymunedau. Dengys yn ogystal bwysigrwydd y fuddugoliaeth ddiweddar o gynnwys ystyriaeth i'r iaith mewn perthynas â cheisiadau cynllunio unigol yn y Bil Cynllunio newydd."

Mae Swyddogion Cynllunio wedi nodi wrth werthuso'r safle, ei fod wedi ei leoli oddi mewn i ffiniau datblygu Bethesda, ac yn ogystal â hynny fod yn safle wedi ei ddynodi yn benodol ar gyfer datblygiad preswyl.

Maent yn dweud eu bod wedi rhoi ystyriaeth lawn i'r holl faterion cynllunio perthnasol gan gynnwys llythyrau o wrthwynebiad ac ymatebion i'r ymgynghoriadau ffurfiol, ac fe ystyrir fod y bwriad i adeiladu ar y safle yn dderbyniol a'i fod yn cydymffurfio gyda gofynion polisïau a chanllawiau lleol a chenedlaethol perthnasol.