£7.6m i wella gwasanaethau iechyd meddwl plant

Gareth Bryer
BBC Cymru

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Thinkstock
Disgrifiad o’r llun,
Mae doctoriaid yn dweud fod galw cynyddol wedi bod ar wasanaethau iechyd meddwl i blant

Fe fydd £7.6m y flwyddyn yn ychwanegol, yn cael ei fuddsoddi i wella gwasanaethau iechyd meddwl plant a phobl ifanc yng Nghymru.

Dywedodd y Gweinidog Iechyd, Mark Drakeford y byddai'r arian yn cael ei wario ar feysydd penodol, gan gynnwys gwella gwasanaethau tu allan i oriau a mynediad i driniaeth seicolegol.

Roedd ymgyrchwyr wedi mynegi pryder nad oedd y gyllideb wreiddiol ar gyfer gwasanaethau iechyd meddwl plant wedi cael ei ddiogelu.

Mae'r arian newydd yma yn gynnydd o 18% ar gyllideb £42.8m Gwasanaethau Iechyd Meddwl Plant a'r Glasoed (CAMHS).

Mae'r cyllid ychwanegol - ar gyfer bob blwyddyn am gyfnod amhenodol - hefyd yn cynnwys ehangu mynediad i driniaeth seicolegol i bobl ifanc.

Disgrifiad o’r llun,
Un o'r pethau fydd yr arian yn cael ei wario arno yn ôl Mark Drakeford ydi gwella gwasanaethau tu allan i oriau

Y llynedd, cyhoeddodd Mr Drakeford adolygiad o'r gwasanaeth ar ôl i arbenigwyr gofal plant ddweud wrth BBC Cymru fod y gwasanaeth mewn argyfwng.

Mae nifer yr atgyfeiriadau mae CAMHS wedi eu derbyn wedi dyblu bron, o 1,204 i 2,342 rhwng mis Ebrill 2010 a mis Gorffennaf 2014.

Yn ystod y cyfnod hwn, roedd mwy o bobl ifanc (2410) yn aros am driniaeth, nag oedd o oedolion eraill yn disgwyl (1291).

Dywedodd Mr Drakeford er nad arian yn unig yw'r ateb ar gyfer yr holl heriau sy'n wynebu'r gwasanaeth iechyd, y newidiadau mae Llywodraeth Cymru yn ceisio ei wneud i wasanaethau iechyd meddwl yw'r rhai "mwyaf arwyddocaol ers nifer o flynyddoedd".

'Newyddion da'

Mae ymgyrchwyr hefyd wedi mynegi pryderon nad yw cyllid CAMHS yn cael ei ddiogelu, yn wahanol i'r gyllideb iechyd meddwl cyffredinol, sef y gyfran fwyaf o wariant y GIG yng Nghymru ers tro.

Un fydd yn croesawu'r arian ychwanegol yw Mair Elliott, 18 oed o Hwlffordd, Sir Benfro.

Mae ganddi awtistiaeth, ac wedi dioddef gydag iselder, pryder ac anorecsia. Mae hi wedi derbyn cymorth gan ei thîm CAMHS lleol dros y pedair mlynedd ddiwethaf.

"Mae'n newyddion da iawn," meddai. "Mae'r staff wirioneddol yn ceisio gwneud eu gorau i ddarparu'r gwasanaeth sydd ei angen, ond eu bod yn cael eu tan-gyllido ac yn dioddef o ddiffyg adnoddau."

Yn ôl y Coleg Brenhinol ar gyfer Iechyd Plant a Pediatreg, sy'n cynrychioli meddygon mewn iechyd plant, mae'r galw am wasanaeth wedi tyfu i fod yn fwy na'r hyn y gellid ei gynnig.

'Trychinebus'

Dywedodd swyddog Cymru, Dr Mair Parry, fod hyn yn golygu fod plant yn wynebu amseroedd aros hir, gorfod teithio pellteroedd maith i dderbyn cymorth neu golli rhai allan ar ofal yn gyfan gwbl, sydd meddai hi "yn drychinebus."

Dywedodd fod angen gwella mynediad i therapïau seicolegol, a rhoi ffocws ar ymyrraeth gynnar, fel bod pobl ifanc yn derbyn triniaeth yn syth mewn achosion brys.

Ond mae gan arweinydd y Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig, Kirsty Williams amheuon am y cyllid ychwanegol.

"Mae'n ddigon hawdd rhoi'r adnoddau i mewn, ond oni bai fod yr adnoddau yn cael eu defnyddio mewn ffordd sy'n wir yn mynd i wneud gwahaniaeth mewn ffordd effeithiol, yna ni fyddwn yn cael gwerth am arian, a'r bobl sydd wir angen y gwasanaethau fydd ar eu colled." meddai.