Gwefannau cymdeithasol: Diswyddiadau a rhybuddion

Gan Alun Jones
Uned Wleidyddol

Cyhoeddwyd
ffynhonnell y llun, Getty Images
disgrifiad o’r llunMae nifer o awdurdodau lleol yn cyfyngu ar fynediad staff i wefannau cymdeithasol yn y gweithle

Fe gafodd tri gweithiwr eu diswyddo a rhoddwyd rhybuddion i eraill wedi 21 achos o gamddefnyddio gwefannau cymdeithasol gan weithwyr awdurdodau lleol Cymru yn 2014.

Ymhlith yr achosion roedd sylwadau hiliol, datgelu memo cyfrinachol a sylwadau amhriodol am gwsmeriaid.

Cafodd gweithwyr eu diswyddo gan gynghorau Caerdydd, Castell-nedd Port Talbot a Chonwy, ond ni chofnodwyd unrhyw achosion gan 11 cyngor.

Daeth yr wybodaeth i'r amlwg yn dilyn cais dan y Ddeddf Rhyddid Gwybodaeth.

'Amhriodol'

Roedd saith achos yng Nghaerdydd, gyda phump ohonynt yn ymwneud â phostio sylwadau "difenwol" ar Facebook, un am bostio sylwadau amhriodol am gwsmeriaid ar Twitter, ac un achos o ddefnyddio gwasanaeth negeseuon BBM yn amhriodol. Fe gafodd un gweithiwr ei ddiswyddo, rhoddwyd rhybudd ysgrifenedig terfynol i dri a rhybudd ysgrifenedig i ddau arall.

Cofnodwyd dau achos yng Nghastell-nedd Port Talbot. Diswyddwyd un person am "ddefnyddio Facebook yn amhriodol" a chafodd un gweithiwr rybudd ysgrifenedig am "ddwyn anfri ar yr awdurdod trwy ddefnyddio eBay".

Diswyddwyd unigolyn yng Nghonwy am "anfon memo cyfrinachol at flog".

Roedd tri achos ym Mhen-y-bont ar Ogwr, a'r canlyniad oedd "bod rheolwyr wedi cynnal trafodaethau â'r unigolion dan sylw".

Rhoddwyd dau rybudd ysgrifenedig yng Nghaerffili am gamddefnydd Facebook, y naill am "sylwadau ymosodol hiliol" a'r llall am "gyfathrebu honedig rhwng athro/athrawes a disgybl".

Yn Sir Ddinbych, rhoddwyd "cyngor" i unigolyn wedi "sylw amhriodol" am aelod arall o staff ar Facebook.

'Deunydd anaddas'

Rhoddwyd rhybudd ysgrifenedig terfynol i aelod o staff cyngor Gwynedd am gyhoeddi "deunydd anaddas" ar Facebook.

Un digwyddiad gafodd ei gofnodi yng Ngheredigion, ble roedd aelod o staff wedi "defnyddio gwybodaeth ym meddiant y cyngor mewn modd amhriodol mewn sylw Facebook". O ganlyniad, rhoddwyd rhybudd ar lafar.

Rhoddwyd rhybudd ar lafar wedi achos o "ddefnydd amhriodol o gyfryngau cymdeithasol" ym Merthyr Tudful, a "thrafodaeth rheoli" yn Rhondda Cynon Taf yn dilyn un achos o sylwadau amhriodol ar Facebook.

Roedd un digwyddiad yn Abertawe, ond ni wnaeth y cyngor ddarparu unrhyw wybodaeth bellach oherwydd rhesymau "diogelu data".

Mae gan bob cyngor bolisi cyfryngau cymdeithasol sy'n berthnasol i'w holl weithwyr wrth iddynt ddefnyddio unrhyw fath o gyfryngau cymdeithasol a phan allai hynny gael ei gysylltu â'u cyflogaeth.

Straeon perthnasol