Barnu ysbyty mewn archwiliad hylendid

Cyhoeddwyd

Cafodd achosion o fwyd ar werth oedd heibio'i ddyddiad, a staff yn methu a golchi eu dwylo, eu darganfod mewn archwiliad hylendid yn Ysbyty Glan Clwyd ym Modelwyddan.

Fe roddodd archwilwyr ddwy seren allan o bump iuned arlwyo bwyd yr ysbyty, sydd yn golygu fod 'angen gwella' yn ôl Cynllun Sgôr Hylendid Bwyd.

Fe wnaeth yr adroddiad oedd yn edrych ar hylendid bwyd yn yr ysbyty nodi bron i 24 o bwyntiau oedd angen mynd i'r afael a nhw yn y ceginau ag ym mwyty'r ysbyty.

Dywedodd swyddogion ar ran yr ysbyty fod camau wedi eu cymryd mewn ymateb i'r archwiliad.

Cafodd yr archwiliad ei gynnal gan swyddogion o Gyngor Sir Ddinbych ar 18 Mawrth.

Daeth yr archwiliad o hyd i:

  • Weithwyr yn gafael mewn cig amrwd ac yna'n defnyddio cyfarpar coginio heb olchi eu dwylo
  • Dim defnydd cyson o gyfarpar golchi dwylo
  • Dau ddarn o gig oedd naw niwrnod heibio'i ddyddiad defnyddio mewn rhewgell yn y gegin
  • Brechdanau ddiwrnod heibio'u ddyddiad defnyddio ar werth
  • Lloriau mewn rhewgelloedd yn fudr

Roedd yr adroddiad hefyd yn codi pryderon am lefel gwybodaeth staff am hylendid bwyd, gyda rhai gweithwyr ddim yn ymwybodol o'r defnydd cywir o ddefnyddiau golchi pwrpasol.

Dywedodd adroddiad yr arolygwyr: "Roedd yn amlwg o'r trafodaethau yn ystod yr archwiliad fod lefel yr ymwybyddiaeth o hylendid bwyd ymysg staff yn annigonol ar rai materion diogelwch bwyd pwysig oedd yn ymwneud â'u cyfrifoldebau gwaith."

Daeth yr archwiliad o hyd i achosion lle'r oedd methiannau sylweddol wrth gydymffurfio gydag 'oblygiadau statudol' a bod angen 'mwy o ymdrech' i osgoi gostyngiad mewn safonau.

Wrth ymateb i'r adroddiad, dywedodd Bwrdd Iechyd Betsi Cadwaladr ei fod yn 'siomedig' gyda darganfyddiadau'r archwiliad, a'i fod yn cymryd 'iechyd a diogelwch yn ddifrifol iawn ym mwyty Ysbyty Glan Clwyd'.

"Rydym wedi gweithredu ar y pwyntiau a godwyd yn yr archwiliad ac yn edrych ymlaen at ail-ymweliad", meddai llefarydd ar ran y bwrdd iechyd.

"Fe hoffwn sicrhau ein cleifion, staff a'r cyhoedd ein bod wedi ein hymrwymo i wella safonau'r gwasanaeth yn y bwyty."