Ailddechrau cynllun Twf Swyddi Cymru

  • Cyhoeddwyd
Ffatri

Mae llywodraeth Cymru wedi sicrhau cyllid i barhau â chynllun Twf Swyddi Cymru, sy'n cynnig swydd am chwe mis i bobl rhwng 16 a 24 oed sy'n ddi-waith.

Bu'n rhaid cau'r cynllun dros dro ym mis Ebrill wrth aros am gyllid gan yr Undeb Ewropeaidd. Bellach mae'r llywodraeth wedi sicrhau gwerth £25 miliwn o gyllid gan yr UE drwy Gronfa Gymdeithasol Ewrop am dair blynedd arall.

Ddydd Mercher, dywedodd Dirprwy Weinidog Sgiliau a Thechnoleg, Julie James, y byddai'r cynllun yn sicrhau swyddi ar gyfer 2,900 o bobl ifanc ar draws Cymru eleni.

Ond mae elusennau sy'n cynrychioli lleiafrifoedd ethnig yn honni nad yw'r cynllun yn gwneud digon i helpu pobl ifanc du neu o dras Asiaidd.

Bydd llywodraeth Cymru'n gwario £9.3 miliwn ar y rhaglen yn ystod y flwyddyn ariannol bresennol a bydd £8.3 miliwn o gyllid yr UE yn cael ei ddefnyddio ar ei chyfer.

'Helpu 15,000'

Roedd y Dirprwy Weinidog yn siarad yn ystod ymweliad ag IAMP Ltd yng Nghaerdydd, sy'n cyflogi datblygwr gwe dan hyfforddiant drwy Twf Swyddi Cymru.

Yn ôl y llywodraeth, mae wyth o bob 10 person ifanc sy'n gweithio yn y sector preifat yn sicrhau swyddi neu gyfleoedd dysgu pellach ar ôl cwblhau cyfleoedd gwaith am chwe mis drwy Twf Swyddi Cymru.

Ers lansio rhaglen Twf Swyddi Cymru yn 2012, mae'r llywodraeth yn dweud ei fod wedi helpu bron i 15,000 o bobl ifanc i gael gwaith.

Meddai Julie James: "Mae rhaglen Twf Swyddi Cymru eisoes wedi ennill ei phlwyf fel rhaglen lwyddiannus iawn ac mae wedi cynorthwyo miloedd o bobl ifanc ar draws Cymru i ddechrau dilyn gyrfaoedd newydd. Mae busnesau mawr a bach ledled Cymru, sydd wedi elwa ar y gallu i ddewis o blith pobl ifanc brwd sy'n awyddus i weithio er mwyn gallu ehangu ymhellach, wedi cynnig cymorth amhrisiadwy i'r rhaglen.

'Cyfleoedd gwerthfawr'

Ychwanegodd y Gweinidog Cyllid, Jane Hutt: "Bydd bron i £2 biliwn o gyllid yr UE yn cael ei fuddsoddi yng Nghymru yn ystod y saith mlynedd nesaf er mwyn hybu twf economaidd a chreu a diogelu swyddi.

"Gyda chymorth gwerth £25 miliwn o gyllid yr UE, mae'r buddsoddiad sylweddol hwn yn Twf Swyddi Cymru'n enghraifft wych o'r modd y mae cyllid yr UE yn creu cyfleoedd gwaith gwerthfawr iawn ar gyfer miloedd o bobl ifanc ar draws Cymru. Mae'r cyfleoedd hyn yn hwb i yrfaoedd y bobl ifanc ac yn cyfrannu at ffyniant Cymru."

Ond mae elusennau sy'n cynrychioli lleiafrifoedd ethnig yn siomedig bod y ffigyrau diweddara' yn awgrymu bod pobl ifanc du neu o dras Asiaidd yn cael eu tangynrychioli o fewn y cynllun.

Ers dechrau cynllun Twf Swyddi Cymru yn 2012, 3.4% o leiafrifoedd ethnig sydd wedi cael swyddi neu brofiad gwaith.

Mae Llywodraeth Cymru yn dweud bod adolygiad diweddar yn dangos bod pobl ifanc o bob cefndir wedi cael cyfleoedd.

'Gwastraffu arian'

Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol Cymreig wedi beirniadu penderfyniad y llywodraeth i barhau â'r cynllun heb wneud unrhyw newidiadau i gynnwys datblygu sgiliau.

Dywedodd llefarydd y blaid ar yr economi, Eluned Parrott AC: "Mae angen i lywodraeth Lafur Cymru roi'r gorau i wastraffu arian ar y cynllun aneffeithiol hwn a buddsoddi mewn prentisiaethau a hyfforddiant, fydd yn rhoi sgiliau proffesiynol i bobl ifanc a'u helpu i symud 'mlaen mewn bywyd. Mae'r Democratiaid Rhyddfrydol eisiau gweld chwildro prentisiaethau yng Nghymru oherwydd bod angen i ni fuddsoddi yn nyfodol ein gweithlu ifanc.

"Rwy'n methu deall pam fod Gweinidogion Llafur Cymru'n galw Twf Swyddi Cymru'n llwyddiant pan fo'u harfarniad nhw'n dangos fod gan y cynllun ddiffygion difrifol. Mae'r ffaith fod y llywodraeth wedi adnewyddu'r cynllun heb wneud unrhyw newidiadau'n hollol hurt."

Beirniadu'r diffyg newidiadau i'r cynllun wnaeth Plaid Cymru hefyd, gyda llefarydd y blaid ar yr economi, Rhun ap Iorwerth AC yn dweud: "Mae Plaid Cymru wedi codi pryderon ynglŷn â Thwf Swyddi Cymru, wedi i ni ddarganfod bod llai na hanner o'r bobl oedd ar y cynllun wedi cael hyd i swyddi, a bod llai na thraean yn cael eu cyflogi gan y cyflogwr wnaeth eu cyflogi fel rhan o gynllun Twf Swyddi Cymru.

"Mae'n rhaid i'r Lywodraeth Lafur fynd i'r afael â'r gwendidau yma yn y cynllun newydd.

"Os yw Llywodraeth Cymru am fynd i'r afael â'r broblem, nid yw "parhau fel arfer" gyda Thwf Swyddi Cymru am weithio. Mae'n rhaid i'r Lywodraeth Lafur ailystyried y cynllun a'i wella."

Dylai pobl ifanc sy'n awyddus i gofrestru eu diddordeb yn Twf Swyddi Cymru gofrestru drwy wefan Gyrfa Cymru.

Dolenni perthnasol ar y we

Dyw'r BBC ddim yn gyfrifol am gynnwys gwefannau allanol