Deddf ailgylchu i ysgolion a busnesau?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Science Photo Library
Disgrifiad o’r llun, Mae gweinidogion eisiau gwella ar y 38% o wastraff sy'n cael ei ailgylchu gan fusnesau ar hyn o bryd

Byddai'n rhaid i ysgolion, ysbytai a busnesau wahanu eu gwastraff ar gyfer ailgylchu dan gyfraith newydd sy'n cael ei chynnig gan Weinidogion Cymru.

Mae gweinidogion eisiau gwella ar yr amcangyfri' o 38% o wastraff sy'n cael ei ailgylchu gan fusnesau ar hyn o bryd.

Mae'r mesur amgylchedd newydd hefyd yn cynnwys ehangu'r dreth ar fagiau plastig i 'fagiau am oes'.

Byddai'n rhaid i Adroddiad ar Sefyllfa Adnoddau Naturiol gael ei gyhoeddi bob pum mlynedd cyn etholiadau'r Cynulliad.

Mae manylion y mesur wedi cael eu cyhoeddi, a phe bai'n cael ei basio, byddai'n dod yn gyfraith yn 2016.

Mae'r prif bwyntiau'n cynnwys:

  • Ehangu'r cynllun codi tâl am fagiau siopa i 'fagiau am oes'. Fe fydd y mesur yn gosod dyletswydd i roi'r enillion o'u gwerthiant i elusennau;
  • Bydd y mesur yn ei gwneud yn ofynnol i Gyfoeth Naturiol Cymru gyhoeddi adroddiad pob pum mlynedd fydd yn nodi cyflwr a maint adnoddau naturiol Cymru, eu gallu i ymateb i bwysau a'u gallu i addasu i'r newid yn yr hinsawdd;
  • Fe fydd disgwyl i fusnesau, ysgolion ac ysbytai wahanu gwahanol fathau o ailgylchu erbyn 2017;
  • Pum targed blynyddol ar ostwng allyriadau nwyon tŷ gwydr.

Targed o 70%

Mae 'na darged o 70% ar gyfer ailgylchu gwastraff o gartrefi a busnesau o fewn 10 mlynedd mewn lle yn barod.

Ond mae amcangyfrifon yn dangos bod busnesau'n ailgylchu dim ond tua hanner hynny, a bod 500,000 tunnell o wastraff allai gael ei ailgylchu yn cael ei yrru i safleoedd tirlenwi.

Y gred yw y gallai'r economi elwa o hyd at £52 miliwn dros 10 mlynedd o'r gyfraith newydd ar wahanu gwastraff ailgylchu, ac y byddai'n atal creu'r hyn sy'n cyfateb i 2.4 miliwn tunnell o CO2.

Ond mae Cyngor Sir Ddinbych wedi ymateb i'r ymgynghoriad ar y papur gwyn, gan nodi eu pryder y byddai ailgylchu deunydd fel pren yn anodd, ac y gallai busnesau ei chael yn anodd dod o hyd i le i storio'r gwahanol wastraff.

Disgrifiad o’r llun, Credir y gallai gwahanu gwastraff ailgylchu fuddio'r economi £52m dros 10 mlynedd

Straeon perthnasol