'Tair blynedd hectig!'

Cyhoeddwyd
Disgrifiad o’r llun, Mae Sara a Mr Urdd wedi dod yn dipyn o fêts

Bron i dair blynedd yn ôl, fe dderbyniodd Sara Davies yr her i arwain pwyllgor gwaith Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch yn 2015. Yma, mae'n rhoi blas o'i dyddiadur i Cymru Fyw.

Gwahodd yr eisteddfod i'r ardal - 27 Mehefin, 2012

Am noson gyffrous! Es i draw i Lancaiach Fawr heno lle'r oedd pobl Sir Caerffili yn estyn gwahoddiad swyddogol i Eisteddfod Genedlaethol yr Urdd i ddod i Gaerffili ym Mai 2015.

Roedd ysgubor Llancaiach Fawr dan ei sang - teimlai fel bo hanner y Sir yno! Yn unfrydol, derbyniwyd y cais i gynnal yr eisteddfod ar dir y Maenordy Tuduraidd. Mae tair blynedd o waith caled o'n blaenau!

Noson gyntaf y pwyllgorau - 19 Medi, 2012

Heb fawr o dalent i'w gynnig i unrhyw bwyllgor arbenigol, es i heno i'r Pwyllgor Technegol wrth i'r pwyllgorau testun gael eu sefydlu yn Ysgol Gyfun Cwm Rhymni.

Dwi'n siwr y gallen nhw wneud tro ar ferch fach o'r Cwm sydd â digon i'w ddweud i helpu gyda'r gwaith o drefnu parcio, carafanau a'r maes yn gyffredinol. Braf iawn oedd gweld cymaint yn cyrraedd i gynnig eu hamser i'r 10 pwyllgor.

Disgrifiad o’r llun, Croeso cynnes gan griw Caerffili ar faes y 'steddfod yn 2014

Pwyllgor gwaith cyntaf - 17 Hydref, 2012

O'n i'n gwybod y byddai fy ngheg fawr yn fy nghael mewn i drafferth ryw ddydd - a dyma hi wedi digwydd.

Dw i wedi cael fy ethol yn Gadeirydd y Pwyllgor Gwaith heno - o mam bach!

Dydd Gŵyl Dewi, 2014

Dw i wastad wedi meddwl fy mod yn byw yng nghwmni pobl arbennig, ond roedd heno wir wedi tanlinellu ymroddiad, cyfeillgarwch a Chymreictod pobl Sir Caerffili.

Gyda gwledd wedi ei threfnu yn y Castell i ddathlu ein diwylliant, daeth Cymry Cymraeg a di-Gymraeg ynghyd i fwynhau yng nghwmni Wynne Evans a Huw Chiswell. Noson wefreiddiol - a dros £2,000 wedi'i godi. Waw!

Eisteddfod yr Urdd, Meirionnydd - 31 Mai, 2014

Wel - y ni fydd nesaf bois. Balchder mawr heddiw wrth ffarwelio gyda'r seiclwyr o faes yr eisteddfod bore 'ma, wrth iddyn nhw seiclo'r 134 o filltiroedd i Lancaiach Fawr. A heno, 'dy ni wedi derbyn baner yr Urdd ar ran pobl Sir Caerffili ar lwyfan yr Eisteddfod. 359 o ddiwrnodau i fynd!

Disgrifiad o’r llun, Gorymdeithio yn haul godidog Caerffili

Wythnos yr Ŵyl Gyhoeddi - 4 Hydref, 2014

Ma' dal ychydig o anghrediniaeth o'r hyn a welais i heddiw. Wedi wythnos lawn gweithgareddau a ddechreuodd yng nghwmni Côr Cwm Ni a Dawnswyr Bro Taf yn Nelson nos Sadwrn diwethaf, Only Men Aloud yn y castell neithiwr - cafwyd ein diwrnod swyddogol i gyhoeddi'r eisteddfod. Bu dros 80 o wirfoddolwyr yn stiwardio'r strydoedd - a stopiwyd y traffig.

Gyda Mr Urdd a Band Samba Ieuenctid y Sir yn arwain, gorymdeithiodd dros 4,000 o ben y dref i'r castell gyda'r haul yn gwenu'n odidog ar bob un ohonynt. Wna i byth anghofio cyrraedd y castell ac edrych am yn ôl i weld neidr ddi-ddiwedd o ieuenctid y Sir yn eu coch, gwyn a gwyrdd. Bu dagrau! Plant a phobl Sir Caerffili - roeddech ar eich gorau heddiw!

Disgrifiad o’r llun, Digon o sbort... Er y gwaith caled!

Eisteddfodau Rhanbarth - 21 Mawrth, 2015

Dyna ddiwedd ar yr Eisteddfodau Rhanbarth - ac am lwyddiant! Y niferoedd mwyaf erioed wedi bod yn cystadlu yn Rhanbarth Gwent - 5,400 o aelodau, 1,500 yn fwy na llynedd. Aelodaeth uchaf unrhyw ranbarth yng Nghymru!

Bu dros hanner ysgolion Saesneg y Sir yn cystadlu, ac allan o 95 o gystadlaethau, enillwyd 40% gan ysgolion nad ydynt erioed wedi cystadlu o'r blaen. Dyma deyrnged i'r gwaith aruthrol mae Helen Greenwood ac Angharad Jones wedi ei wneud i godi proffil ac ymwybyddiaeth o'r Urdd o fewn y rhanbarth - ledîs, chi'n haeddu medal.

Torri tywarchen - 22 Ebrill, 2015

Hir yw pob aros... ond dyma hi ar y gorwel. Torrwyd y tir yn Llancaiach Fawr heddiw, a dechreuwyd ar y gwaith o adeiladu maes Eisteddfod yr Urdd Caerffili a'r Cylch 2015.

Nawr, bydd y Maenordy yn agor ei ddrysau i dros 80,000 o ymwelwyr, a bydd y croeso cynhesaf yn aros amdanynt. Cymru - dewch yn llu, mae Caerffili yn aros amdanoch.

Am ragor o straeon am Eisteddfod yr Urdd, y diweddara' o'r maes ac orielau di-ri, cliciwch yma.