Rhy hen i fod yn Ffermwr Ifanc?

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Merian Morgan
Disgrifiad o’r llun,
Mae Meirian Morgan yn aelod gweithgar o Glwb Ffermwyr Ifanc Llangeitho

Oes angen estyn oedran aelodaeth Clybiau Ffermwyr Ifanc? Cafodd y cynnig i godi'r oedran o 26 i 30 ei wneud yn y Cyfarfod Blynyddol ar benwythnos 24-26 Ebrill.

Bu Meirian Morgan o Glwb Ffermwyr Ifanc Llangeitho yn trafod y cynnig gyda Cymru Fyw.

'Profiad amhrisiadwy'

Fel aelod o fudiad y ffermwyr ifanc rwy' wedi cael llawer o brofiadau amhrisiadwy, ac rwy'n teimlo fy mod i wedi gallu cymryd rhan mewn gweithgareddau a chystadlaethau na fydden i wedi gallu mewn unrhyw fudiad arall.

Mae gan y ffermwyr ifanc gymaint i'w gynnig i ieuenctid cefn gwlad, ac rwy'n credu y dylai pobl hyd at 30 gael y cyfle i gymryd rhan yng ngweithgareddau'r mudiad.

Rwy' wedi bod yn aelod o Glwb Ffermwyr Ifanc Llangeitho ers yn ddeg oed. Pan ymunais i â'r clwb roedden ni'n glwb bach o 20 o aelodau. Erbyn hyn rydym wedi tyfu i fod yn glwb o dros 40, ond mae dros dwy ran o dair o aelodau'r clwb o dan 16.

Mae hyn yn gyffredin erbyn hyn mewn clybiau ar draws Cymru a Lloegr; mae 'na fwy o aelodau ifanc yn ymuno gyda'r mudiad a llai fyth o aelodau hŷn.

Disgrifiad o’r llun,
A fydd y Ffremwyr Ifanc yn tynnu i'r un cyfeiriad wrth ystyried codi oed ymaelodi?

Pwysau gwaith

Mae bod yn rhan o glwb ifanc yn gallu achosi problemau, gan fod nifer helaeth o'r aelodau yn yr ysgol ac o dan bwysau gwaith academaidd ac arholiadau, dydyn nhw ddim yn gallu rhoi eu hamser i gystadlaethau y CFfI, ac felly mae'n gallu bod yn anodd i ni gystadlu fel clwb.

Rwy'n credu trwy godi oedran aelodaeth y CFfI byddai'r pwysau sydd ar glybiau bach, ac yn enwedig clybiau ifanc, yn lleihau.

Byddai mwy o aelodau hŷn a mwy o brofiadau yn gallu helpu i roi cefnogaeth i'r aelodau iau. Pan oeddwn i yn aelod ifanc roeddwn i yn edrych i fyny at yr aelodau hŷn ac yn trio dilyn eu hesiampl nhw. Drwy gael mwy o aelodau hŷn mewn clybiau mi fyddai mwy o fodelau rôl i'r aelodau iau hefyd, a fyddai'n rhoi hwb i'r aelodau ifanc.

Ffynhonnell y llun, S4C
Disgrifiad o’r llun,
Fyddai Clybiau Ffermwyr Ifanc yn mynd i'r gwellt heb godi'r oed aelodaeth?

Colli cyfle yn y Brifysgol

Mae yna fwlch ar hyn o bryd yn aelodaeth y CFfI gan fod cymaint o aelodau yn mynd i'r brifysgol ac yn gadael cefn gwlad am y dinasoedd a'r trefi.

Pan es i i'r Brifysgol yng Nghaerdydd rwy'n teimlo fy mod wedi colli cyfleoedd y bydden i wedi eu derbyn drwy'r mudiad petawn i wedi aros adref.

Erbyn hyn rwy' wedi dychwelyd i fyw yng Ngheredigion ac rwy'n trio gwneud i fyny am y dair blynedd rwy' wedi eu colli trwy gymryd pob cyfle posib mae'r mudiad yn ei roi.

Ond gan fod cymaint o bobl ifanc rhwng 18-21 yn gadael cefn gwlad rwy'n credu fod eisiau codi'r oedran i sicrhau nad yw aelodaeth y CFfI yn dirywio.

Disgrifiad o’r llun,
Fydd 'na aelodau dros 26 yn cystadlu yn Eisteddfod y Ffemwyr Ifanc yn y dyfodol?

Drwy godi oedran aelodaeth fyddai 'na lai o bryder am ein dyfodol gan sicrhau mwy o aelodau i wneud gwaith da y mudiad.

Hefyd ar ôl bod yn y brifysgol does dim llawer o amser ar ôl gen i bellach i brofi popeth sydd gan y mudiad i'w gynnig, na chwaith gael y cyfle i ddal swyddi uchel o fewn y mudiad.

Help i'r coffrau

Mewn amser ariannol bregus gallai godi oedran aelodaeth hefyd ddod ag incwm ychwanegol i'r mudiad. Penderfynwyd yn y Cyfarfod Cyffredinol dros y penwythnos yn Torquay y byddai'r dreth ar dâl aelodaeth yn codi.

Mae angen mwy o arian ar y ffederasiwn, a pha well ffordd na chodi oedran aelodaeth a gadael i gannoedd mwy o bobl ymuno yng ngweithgareddau'r mudiad.

Byddai codi oedran aelodaeth yn beth da, gan ganiatáu hyd yn oed mwy o aelodau gweithgar a brwdfrydig i gymryd rhan ym mudiad pwysicaf cefn gwlad Cymru.

Ffynhonnell y llun, CFFI

Ydych chi'n cytuno gyda Meirian?

Cysylltwch gyda ni ar e-bost cymrufyw@bbc.co.uk neu ar ein cyfrif Twitter @BBCCymruFyw