Heddlu Gogledd Cymru i wisgo camerâu corff

  • Cyhoeddwyd
Heddlu

Bydd Heddlu Gogledd Cymru yn cyflwyno 'camerâu corff', offer fideo sy'n cael ei wisgo ar ddillad, ar gyfer eu heddweision.

Bydd 128 o gamerâu'n cael eu defnyddio ar draws gogledd Cymru.

Bwriad yr offer, fydd yn cael ei wisgo ar frest yr heddweision, yw casglu tystiolaeth o droseddau wrth iddyn nhw gael eu cyflawni.

Mae'r heddlu'n gobeithio y bydd defnyddio'r camerâu yn lleihau gwrthdaro a chwynion, ynghyd â chynyddu hyder cyhoeddus yn yr heddlu.

Mae'r penderfyniad i gyflwyno'r dechnoleg newydd wedi cael ei groesawu gan Gomisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru, Winston Roddick, yn dilyn cyfnod prawf o chwe mis.

'Cam anferth ymlaen'

Dywedodd Mr Roddick: "Mae offer fideo sy'n cael ei wisgo ar y corff yn ddefnydd da o dechnoleg fodern, a hynny er mwyn gwella effeithiolrwydd plismona a'r system gyfiawnder troseddol yn gyffredinol, oherwydd nad yw'r camera'n dweud celwydd.

"Mae'r camera'n ffilmio'r digwyddiad wrth iddo ddigwydd sy'n golygu bod yr heddlu'n derbyn tystiolaeth yn syth.

"Gall atal rhai troseddwyr rhag troseddu a phan maen nhw'n troseddu, gall eu darbwyllo nad oes dewis arall ond pledio'n euog.

"Bydd yn arbed llawer o arian, nid yn unig o ran plismona, ond hefyd wrth weinyddu cyfiawnder, yn enwedig o ran faint o amser fydd yn cael ei dreulio yn y llys.

"Mae hwn yn gam anferth ymlaen o ran plismona."

'Cynyddu hyder y cyhoedd'

Ychwanegodd y Prif Gwnstabl Cynorthwyol Richard Debicki: "Mae camerâu sy'n cael eu gwisgo ar y corff wedi eu profi'n ddefnyddiol iawn.

"Er enghraifft, mae'n gallu newid ymddygiad rhai pobl sy'n ymddwyn yn fygythiol, mewn sefyllfaoedd o drais yn y cartref neu gamymddwyn cyhoeddus.

"Gall hyn fod o gymorth i atal unrhyw drais pellach os yw pobl yn ymwybodol eu bod yn cael eu ffilmio.

"Mae'n darparu tystiolaeth ychwanegol i'w ddefnyddio yn y llysoedd ac rydw i'n credu gall fod o gymorth i gynyddu hyder y cyhoedd.

"Fel heddweision ein nod yw amddiffyn y cyhoedd a'u heiddo, atal ac ymchwilio i droseddau ac atal camymddwyn cyhoeddus.

"Rydw i'n hyderus bydd camerâu sy'n cael eu gwisgo ar y corff yn gymorth mawr wrth geisio gwneud gogledd Cymru yn lleoliad mwy diogel ar gyfer trigolion ac ymwelwyr.

"Yn ogystal, mae ein heddweision yn wynebu bygythiadau ar ein strydoedd pob dydd, a gall camerâu eu hamddiffyn rhag niwed."

30 o luoedd

Mae'r arian ar gyfer cyflwyno'r offer newydd wedi dod o gronfa arloesi'r Weinyddiaeth Gyfiawnder ac o gyllideb Mr Roddick fel Comisiynydd Heddlu a Throseddu Gogledd Cymru.

Mae'r camerâu eisoes yn cael eu defnyddio gan 30 o luoedd yng Nghymru a Lloegr.

Cafodd arolwg ei gynnal yn Essex wnaeth awgrymu bod mwy o bobl yn cael eu cyhuddo pan mae heddweision yn gwisgo camerâu, gyda 81% o bobl yn cael eu cyhuddo i'w gymharu â 72% pan nad yw heddweision yn gwisgo camerâu.