Radio 1: Steff ar donfedd yr ifanc

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Radio 1

Roedd Steffan Powell yn lais a wyneb cyfarwydd i wrandawyr a gwylwyr Newyddion Radio Cymru a Newyddion 9, ond nawr mae ei lais i'w glywed rhwng y traciau cerddoriaeth diweddara' ar wasanaeth newyddion Radio 1.

Mae Steffan yn sôn am yr her fawr sy'n ei wynebu bob dydd o geisio denu gwrandawyr ifanc i gymryd sylw o'r newyddion:

'Taith nerfus yn y lifft'

Ychydig dros flwyddyn yn ôl, fe gerddais am y tro cyntaf drwy ddrysau mawr canolfan ddarlledu'r BBC yn Llundain i weithio i Newsbeat ar Radio 1.

Fe wnaeth y dyddiau cynnar fynd heibio mewn fflach. Er hynny, fydda i'n cofio'r dydd cyntaf fel ddoe.

Y nerfau o'r daith hir yn y lifft lan i'r wythfed llawr, cael taith o amgylch y swyddfa a gweld rhai o gyflwynwyr ac wynebau mwyaf enwog Prydain yn brysur wrth eu gwaith.

Hefyd yr olygfa odidog o'r swyddfa dros un o ddinasoedd mwyaf eiconig y byd, a geiriau o gymorth gan un o'm cyd-weithwyr newydd; "Edrycha allan o'r ffenest yna," dywedodd, "dyna'r Gorllewin, dyna Gymru fach, a dyna adre".

Edrych wnes i am gyfnod a meddwl i'm hunan, mae'n bell o Lanaman!

Disgrifiad o’r llun,
Mae gweld ambell i wyneb cyfarwydd fel y DJ Huw Stephens wedi helpu Steffan i setlo yn Radio 1

Denu sylw

Ond o'r funud gyntaf, rhaid dweud fy mod wedi bod wrth fy modd gyda'r her o weithio i Newsbeat. I'r rhai ohonoch sydd ddim yn wrandawyr brwd, ein pwrpas yw cynnig gwasanaeth newyddion cyflawn i wrandawyr Radio 1 a 1Xtra.

Cynulleidfa o bobl ifanc rhwng 16 i 30 oed yw'r rhan fwyaf o'r gwrandawyr. Mae 'na tua 11 miliwn o bobl yn gwrando ar ein gorsafoedd yn ystod yr wythnos - ac i nifer ohonyn nhw, rhaglenni a bwletinau Newsbeat fydd yr unig newyddion maen nhw'n ei glywed.

Felly y sialens yw, sut i sicrhau bod ein cynulleidfa yn parhau i wrando pan mae'r newyddion yn dod ymlaen? Ar ddiwedd y dydd, dewis Radio 1 a 1Xtra ar gyfer y gerddoriaeth ac i glywed pobl fel Nick Grimshaw, Charlie Sloth a Huw Stephens mae'r rhan fwyaf o'r gwrandawyr.

Disgrifiad o’r llun,
Steffan yn holi gweithwraig ryw ar gyfer un o'i straeon gwreiddiol

Agenda wahanol

Wel, dyma'r her mae criw Newsbeat yn ei hwynebu bob dydd, a bydd yr her yma'n dechrau bob bore mewn cyfarfod tua 8 o'r gloch. Yma, byddwn yn trafod a phenderfynu pa straeon sydd o bwys i'n gwrandawyr.

Yn aml iawn, bydd y straeon dan sylw ar ein rhaglenni ni yn wahanol iawn i'r straeon sydd ar raglenni newyddion mwy traddodiadol.

Ein bwriad yw canolbwyntio ar y pethau sydd yn cael yr effaith fwyaf ar fywydau ein cynulleidfa arbennig ni. Straeon sy'n bwysig ac o ddiddordeb iddyn nhw.

Rydym am greu cynnwys sydd yn berthnasol, ac yn siarad gyda'r gwrandawyr, yn hytrach na siarad atyn nhw.

Mae 'na bwyslais hefyd ar straeon gwreiddiol a straeon unigryw ar gyfer Newsbeat, a'r cynnwys wedi ei greu yn arbennig ar ein cyfer ni. Trwy ganolbwyntio ar y pethau yma, 'rydym yn apelio'n uniongyrchol i'r bobl adre a'u hannog i wrando.

Mae'r gwrandawyr dwi'n cwrdd â nhw pan fydda i ar hyd y lle yn gohebu i Newsbeat yn angerddol, chwilfrydig ac yn pryderu am y pethau sydd yn digwydd yn eu bywydau.

Efallai nad ydyn nhw'n gwrando llawer ar raglenni newyddion traddodiadol, ond 'dyw hynny ddim oherwydd difaterwch. Mae nifer o bobl ifanc yn teimlo nad yw'r rhaglenni hynny yn addas ar eu cyfer. Ein nod ni felly yw pontio'r bwlch.

Rhaid cofio hefyd bod ein perthynas gyda'r gynulleidfa yma wedi newid tipyn yn ystod y blynyddoedd diwethaf. Erbyn hyn, mae'r ffôn symudol yn rhan hanfodol o'u bywydau, ac maent yn gwrando, gwylio a rhannu straeon trwyddo.

Felly, er mwyn cynnal ein perthynas, mae'n hollbwysig ein bod yn mynd atyn nhw lle bynnag maen nhw, yn ogystal ag aros iddyn nhw droi'r radio ymlaen.

Disgrifiad o’r llun,
"Dwi'm 'di gweld hwn lawr yr hewl yng Nglanaman!"

Cyfryngau cymdeithasol

Drwy rannu ein cynnwys yn y llefydd hynny mae'n cynulleidfa'n mynd atyn nhw ar-lein, rydym yn gallu eu hannog i ymateb, rhannu a thrafod materion sydd o bwys iddynt gyda ni.

Rydym eisioes yn cynnig gwefan llawn erthyglau a ffilmiau arbennig ar eu cyfer, yn ogystal â thudalennau Facebook, Twitter ac Instagram. Erbyn heddiw mae'r wefan wedi cael gweddnewidiad - hwn yw ein ffenest siop newydd ni.

Rydyn ni hefyd yn mynd i ymdrech fawr i sicrhau bod ein cynnwys yn swnio ac yn edrych yn wahanol i raglenni newyddion eraill.

Gwnawn hyn yn y modd ry'n ni'n ffilmio a golygu eitemau i'r wefan, yr iaith ry'n ni'n ddefnyddio wrth ysgrifennu bwletinau ac erthyglau ar-lein, heb anghofio ein defnydd o gerddoriaeth wrth gwrs.

Fe gymerodd sawl wythnos i mi ddod i arfer â darllen y newyddion gyda chyfeiliant unigryw cerddoriaeth Newsbeat yn y cefndir - tra hefyd yn cofio pwyso'r botymau cywir tra mod i wrthi!

Rydym yn gwneud yr holl bethau yma, a llawer mwy hefyd, er mwyn darparu gwybodaeth mewn modd y mae'n cynulleidfa yn ei fwynhau. Rydym am swnio fel ein bod wir yn rhan o'r orsaf radio y mae milynau yn dewis gwrando arni bob dydd.

Fel o'n i'n sôn gynne, siarad gyda'r gynulleidfa, ac nid atyn nhw yw'r amcan a'r nod bob tro.

Disgrifiad o’r llun,
Hyd yn oed i newyddiadurwyr radio mae cysylltu gyda'r gynulleidfa trwy gyfrwng y we yn hollbwysig