Cyngor Môn yn penodi prif weithredwr

  • Cyhoeddwyd
Dr Gwynne Jones

Mae Cyngor Môn wedi penodi Dr Gwynne Jones yn brif weithredwr newydd yr awdurdod.

Dros y tair blynedd diwethaf, bu Dr Jones yn Gyfarwyddwr Dysgu Gydol Oes yn y sir. Fe fydd yn dechrau ei swydd newydd ar 1 Mehefin.

Daw ei apwyntiad wedi cyhoeddiad y prif weithredwr presennol, Richard Parry Jones, y bydd yn ymddeol ddiwedd mis Mai.

'Hynod falch'

Yn dilyn ei apwyntiad gan y cyngor llawn, dywedodd Dr Jones: "Rwy'n hynod falch o dderbyn y rôl bwysig a heriol yma o fewn Cyngor Sir Ynys Môn.

"Mae Môn yn parhau i wynebu heriau mawr, yn enwedig yn nhermau'r angen i drawsnewid y ffyrdd yr ydym yn darparu gwasanaethau yn sgil toriadau sylweddol i bwrs y sector gyhoeddus.

"Bydd yr Awdurdod, fodd bynnag, drwy ei staff a'i aelodau etholedig yn parhau i weithio'n ddygn er mwyn gwella bywydau trigolion ac edrychaf ymlaen at ddefnyddio fy sgiliau a phrofiad i gefnogi eu hymdrechion.

"Rwy'n llawn ymroddedig i'r Cyngor Sir ac i Ynys Môn, a byddaf yn parhau i wasanaethu'r ddau hyd orau fy ngallu, yn fy rôl newydd fel Prif Weithredwr."

Cyn ymuno gyda'r Cyngor yn Ebrill 2012, bu Gwynne Jones yn gweithio fel prif weithredwr Cynnal - yr asiantaeth cefnogi cwricwlwm a TGC sydd yn gweithio ym Môn, Gwynedd a rhannau o Gonwy.

Bu hefyd yn gwasanaethu fel pennaeth ysgolion yng Nghyngor Gwynedd rhwng 2003-2006.

'Gweledigaeth ac ymroddiad'

Croesawyd yr apwyntiad gan Arweinydd y Cyngor, y Cynghorydd Ieuan Williams:

"Mae Gwynne eisoes wedi dangos y weledigaeth a'r ymroddiad oedd ei angen i arwain y dasg heriol o foderneiddio gwasanaethau addysg ym Môn, ac rydym eisoes wedi dechrau gweld ffrwyth ei lafur yn hyn o beth.

"Rwyf nawr yn disgwyl ei weld yn dangos y gallu yma o fewn ei rôl newydd fel ein Prif Weithredwr ac edrychaf ymlaen at gydweithio."