Procio'r pleidiau: Democratiaid Rhyddfrydol

  • Cyhoeddwyd

Ar 7 Mai bydd pobl y DU yn bwrw eu pleidlais yn yr etholiad cyffredinol. Fel rhan o gyfres, mae Cymru Fyw yn holi bob un o'r prif bleidiau - a thro'r Democratiaid Rhyddfrydol ydy'r tro hwn.

Beth yw prif addewid eich plaid yn yr etholiad?

Rydym ni'n mynd mewn i'r etholiad hwn yn falch o'n cofnod o weithredu yn y llywodraeth, a gydag addewid o barhau i greu cyfle i bawb drwy adeiladu economi gryfach a chymdeithas decach. Ar dudalen flaen ein maniffesto bydd pum blaenoriaeth ar gyfer pum mlynedd arall o'r Democratiaid Rhyddfrydol mewn llywodraeth.

Pa bolisi, yn eich tyb chi, fydd yn fwya' manteisiol i bobl Cymru?

Dros y pum mlynedd diwethaf, mae'r Democratiaid Rhyddfrydol wedi sicrhau toriad treth gwerth £900 ar gyfer dros filiwn o weithwyr Cymru ar incwm isel a chanolig. Un o'n prif flaenoriaethau ar glawr ein maniffesto eleni yw ymestyn y toriad treth hwnnw. O dan ein cynlluniau ni, ni fydd unrhyw un sy'n ennill y lleiafswm cyflog yn talu ceiniog mewn treth incwm - sy'n golygu toriad ychwanegol o £400.

Beth yw eich targed o ran seddi yng Nghymru?

Mae gennym ni amryw o ymgeiswyr yn sefyll ymhob sedd yng Nghymru sy'n gweithio'n galed iawn. Rydym ni'n brwydro i ddal ymlaen i'r tair sedd sydd gennym ni eisoes - Mark Williams yng Ngheredigion, Jenny Willott yng Nghanol Caerdydd, a Roger Williams ym Mrycheiniog a Sir Faesyfed - ac rydyn ni'n ymgyrchu i ennill Maldwyn yn ôl hefyd.

Pa bolisïau sydd gennych chi i ddenu pobl ifanc i bleidleisio?

Fel rhan o'r llywodraeth, rydym ni wedi creu dros ddwy filiwn o brentisiaethau newydd yn Lloegr, ac yng Nghymru rydym wedi sicrhau arian ar gyfer 5,000 o brentisiaid ychwanegol yn erbyn toriadau Llywodraeth Lafur Cymru. Ein hamcan ar ôl yr etholiad fydd dyblu'r nifer o fusnesau sy'n cyflogi prentisiaid, er mwyn sicrhau bod hyd yn oed mwy o bobl ifanc yn cael y cyfle i ddysgu sgiliau a dod o hyd i waith.

Oes 'na wahaniaeth yn eich ymgyrchu'r tro hwn, yn enwedig o ystyried datblygiadau technoleg/gwefannau cymdeithasol?

Mae gwefannau rhwydweithio cymdeithasol wedi ychwanegu dimensiwn newydd i'n hymgyrchu. Mae'n llawer haws i gadw mewn cyswllt gydag etholwyr drwy Facebook a Twitter, ac mae hynny hefyd yn rhoi cyfle herio ymgeiswyr! Mae defnydd o wefannau hefyd yn help mawr wrth ymgyrchu - rydyn ni'n defnyddio'r we i hyrwyddo pethau fel arolygon iechyd lleol.

'Tasech chi'n gorfod dewis cymeriad chwedlonol/teledu/ffilm i gynrychioli'r blaid, pwy fyddech chi'n dewis a pham?

Doctor Who - gan obeithio mai dynes fydd hi'r tro nesa!