Gwrthdrawiad: Teyrngedau i blismones

Cyhoeddwyd
Ffynhonnell y llun, Heddlu De Cymru

Mae teyrngedau wedi ei rhoi i blismones fu farw wedi iddi gael ei tharo gan fws yng nghanol dinas Abertawe ddydd Mawrth.

Y blismones oedd Louise Lucas, 41 oed, sarjant oedd ddim ar ddyletswydd.

Bu gwrthdrawiad rhwng y bws rhif X11 a'r fenyw ychydig cyn 11:25.

Cafodd hi ei chludo mewn hofrennydd i Ysbyty Treforys lle bu farw'n ddiweddarach, ac fe gafodd ei merch wyth oed driniaeth am fân anafiadau.

Roedd y fam i dri yn gweithio yng Ngorsaf Heddlu Llanisien yng Nghaerdydd.

Rhoi teyrnged

Mae cyd-weithwyr wedi rhoi teyrngedau iddi ar wefannau cymdeithasol.

Mi wnaeth adran ddwyreiniol Heddlu De Cymru drydar bod "cymunedau Llanisien, Rhiwbeina, a Thornhill wedi colli plismones a oedd wirioneddol yn malio".

Cafodd y teimladau eu hadlewyrchu gan Alun Michael, Comisiynydd Heddlu a Throsedd De Cymru, wnaeth drydar ei bod hi'n golled enfawr i'w theulu, ei llu a'r gymuned.

Dywedodd Richard Jones, prif swyddog arbennig gyda Heddlu Gwent, ei bod hi'n "fenyw arbennig" a hynny wedi iddo weithio gyda hi ar sawl achlysur.

Dywedodd Richard Lewis, uwch-swyddog gyda heddlu tiriogaethol Heddlu De Cymru, bod y farwolaeth "yn drist ofnadwy".

Mae Steve Trigg, Cadeirydd Ffederasiwn yr Heddlu, wedi dweud ei fod yn ei hadnabod hi am nifer o flynyddoedd.

'Llawer o barch'

"Roedd llawer o barch iddi. Mae hon yn golled fawr i'w theulu, ei ffrindiau a'r heddlu.

"Rydyn ni'n meddwl am ei theulu ar yr adeg anodd hon."

Mewn datganiad, dywedodd y Prif Gwnstabl Peter Vaughan: "Roedd Louise yn blismones wych oedd yn cael ei pharchu gan bawb ac wedi ymroi'n llwyr i'w gwaith yn gwasanaethu cymunedau De Cymru.

"Mae'r teyrngedau niferus sydd wedi eu rhoi i Louise yn dangos pa mor uchel ei pharch oedd hi, nid yn unig ymysg ei chydweithwyr yn yr heddlu, ond hefyd ymysg y gymuned ehangach."

'Mesurau diogelwch'

Dywedodd y cynghorydd Mark Thomas, aelod cabinet Cyngor Abertawe dros yr amgylchedd a thrafnidiaeth: "Ar ran y Cyngor hoffwn gydymdeimlo gyda theulu, ffrindiau a chydweithwyr Louise Lucas.

"Rydym yn cydweithio gyda'r heddlu ar eu hymchwiliad i achos y ddamwain.

"Yn y gorffennol, rydym wedi cyflwyno nifer o fesurau diogelwch ychwanegol ar hyd Ffordd y Brenin, gan gynnwys cyfyngiad cyflymder o 20mya ac arwyddion ar gyfer cerddwyr.

"Nawr byddwn ni'n cymryd camau ar unwaith i wella diogelwch cerddwyr drwy gyflwyno rhwystrau dros dro ar hyd y llain ganol.

"Byddwn ni hefyd yn cynnal trafodaethau brys gyda'r heddlu a chwmnïau bysiau er mwyn ystyried mesurau diogelwch pellach a all, yn ddibynnol ar ddod i gytundeb, gynnwys newid llwybrau bysiau ac, o bosib, newid cyfeiriad y traffig ar Ffordd y Brenin.

Dywedodd llefarydd ar ran cwmni bysiau First Cymru: "Nid ydym eto'n gwybod union achos y gwrthdrawiad ond fe fydd ymchwiliad llawn.

"Mae ein tîm ni'n cydweithio gyda'r heddlu ar hyn o bryd ..."

Mae Heddlu De Cymru yn parhau i ymchwilio i'r digwyddiad, gan apelio ar i unrhyw un gydag unrhyw wybodaeth alw 101.

Ffynhonnell y llun, Matthew Horwood/Wales News Service