Datrys achos trydar homoffobig

Cyhoeddwyd

Mae'r dyfarnwr rygbi Nigel Owens wedi cwrdd wyneb yn wyneb ag unigolyn 18 oed o sir Gaerfyrddin oedd wedi anfon neges drydar homoffobig ato yn dilyn y gêm rygbi ddiweddar rhwng Ffrainc a Lloegr.

Fel rhan o broses Datrysiad Cymunedol Oedolion, ymddiheurodd y dyn wrth Mr Owens mewn cyfarfod a gynhaliwyd yng ngorsaf heddlu Caerfyrddin ddydd Mercher, 25 Mawrth.

Mae Datrysiad Cymunedol Oedolion yn ffordd amgen ar gyfer datrys troseddau, yn ôl Heddlu Dyfed Powys. Mae'n caniatáu i ddioddefwyr fod yn gysylltiedig â phenderfynu sut y dylid ymdrin â'r troseddwr drwy ddewis o restr o opsiynau 'tu allan i'r llys'.

Rhaid i'r dioddefydd gytuno i ymdrin â'r drosedd yn y ffordd hon a rhaid i'r troseddwr gyfaddef i'r drosedd a chytuno i gymryd rhan yn y broses.

"Dysgu o'r profiad"

Dywedodd yr Arolygydd Stuart Bell: "Rwy'n fodlon bod y mater hwn wedi'i ddatrys yn effeithiol gan Heddlu Dyfed-Powys gyda chanlyniad a oedd yn dderbyniol ar gyfer y ddau barti. Mae'r unigolyn cyfrifol yn sylweddoli ei gamgymeriad ac rwy'n siŵr y bydd wedi dysgu o'r profiad.

"Ni fydd Heddlu Dyfed-Powys yn dioddef unrhyw fath o wahaniaethu ac mae'n rhaid i'r cyhoedd sylweddoli nad ydynt uwchlaw'r gyfraith os gwneir sylwadau tramgwyddus ar gyfryngau cymdeithasol, ac y byddwn ni'n ymchwilio'n drylwyr i'r mater yn yr un modd â phob math arall o drosedd."

Ychwanegodd Nigel Owens, "Rwy'n falch bod y mater wedi'i ddatrys yn y ffordd hon. Does dim lle ar gyfer cam-drin o unrhyw fath mewn rygbi, chwaraeon, na chymdeithas yn gyffredinol, ac rwy'n diolch i bawb sy'n gwneud safiad yn erbyn gweithredodd o'r math hwn."