Coleg Gwent: Colli swyddi a chyrsiau

  • Cyhoeddwyd
Campws Coleg GwentFfynhonnell y llun, Jaggery/Geograph

Mae Coleg Gwent wedi cyhoeddi y bydd yn rhaid gwneud toriadau i swyddi a chyrsiau wrth i'r coleg geisio arbed £5.7m.

Dywed y coleg fod hwn yn ganlyniad uniongyrchol i doriadau gwerth £29.9m sydd wedi eu gwneud gan Lywodraeth Cymru i gyllideb y sector addysg bellach yng Nghymru.

Mae'r llywodraeth yn dweud eu bod yn diogelu gwariant ar addysg i fyfyrwyr 16 i 18 oed, a'i bod yn bwysig canolbwyntio ar sut y gellir defnyddio'r adnoddau sydd ar gael i golegau addysg bellach.

Mewn datganiad, dywedodd Coleg Gwent bod staff a'r undebau wedi cael clywed ddydd Mercher am y toriadau arfaethedig, a'r sialens sy'n wynebu cwricwlwm y coleg a chyrsiau cymunedol y sefydliad o fis Medi 2015.

Fe allai'r toriadau olygu colli hyd at 130 o swyddi meddai'r coleg.

Cyfnod ymgynghorol

Mae'r coleg nawr yn cychwyn ar gyfnod ymgynghorol o 45 diwrnod, ac fe fydd yn gweithio'n agos gyda staff a'r undebau mewn ymgais i osgoi diswyddo gorfodol - fydd yn cynnwys chwilio am staff sydd yn fodlon cael eu diswyddo yn wirfoddol.

Mae'n rhaid i'r coleg wneud arbedion o £5.7m gan fod Llywodraeth Cymru wedi cwtogi gwariant i gyrsiau rhan amser o 50% ar gyfer 2015, a chwtogi pob gwariant arall o 2.6% meddai'r coleg.

Yn ôl datganiad y coleg, ni fydd cyrsiau llawn amser yn cael eu heffeithio ac fe fydd y sefydliad yn parhau i geisio cynnig gwasanaeth hyblyg o'r safon uchaf wrth geisio ymateb i sialensiau economaidd.

Dywedodd pennaeth y coleg, Jim Bennett: "Rwy'n gwerthfawrogi'r pwysau sy'n wynebu Llywodraeth Cymru gyda chwtogi ar eu cyllideb o San Steffan, ond bydd gwir effaith y toriadau hyn ar ddysgwyr, swyddi, cymunedau a phobl Cymru yn ddifrifol iawn.

"Mae'r rhain yn doriadau sylweddol iawn i'n cyllideb, ac os byddant yn parhau i'r dyfodol, er ein bod yn goleg cryf, bydd y canlyniad yn golygu colli pob agwedd o ddysgu rhan amser ac addysg i oedolion heblaw am ychydig bychan o agweddau hanfodol fel rhifedd a darllen.

"Mae hyn yn ergyd drom i'r holl oedolion hynny sydd am ail-hyfforddi, hyfforddi'n uwch neu wella eu cyfleoedd gwaith, ac i'r rhai hynny sydd angen ail gyfle i gael addysg dda. Bydd yr effaith ar ein cymunedau, yn enwedig y rhai mwyaf bregus, i'w teimlo am amser hir."

Colli £1.4 biliwn

Dywedodd llefarydd ar ran Llywodraeth Cymru: "Mae Llywodraeth Prydain wedi torri cyllideb Llywodraeth Cymru o £1.4 biliwn mewn termau go iawn ers 2010. Rydym wedi bod yn eglur am y sialensiau ariannol y mae hyn wedi ei godi a'r penderfyniadau anodd bu'n rhaid i ni ei wneud.

"Mae colegau addysg uwch yn cynllunio i weithredu gyda chyllidebau llai ar gyfer 2015/16 ac fe fyddwn yn gweithio yn agos gyda'r colegau ar unrhyw effaith posib fydd yn codi.

"Mae'n bwysig fodd bynnag i sylweddoli ein bod yn diogelu gwariant ar addysg bellach i fyfyrwyr 16 i 18 oed wrth i ni werthfawrogi pwysigrwydd addysg bellach yn yr ymgyrch i leihau'r niferoedd o bobl ifanc sydd ddim mewn gwaith, addysg neu hyfforddiant.

"Rydym wedi bod yn agored gyda cholegau addysg uwch yn ein trafodaethau gyda nhw. Mae nawr yn fwy pwysig nag erioed i ni ganolbwyntio nid yn unig ar yr adnoddau sydd ar gael ond sut yr ydym yn eu defnyddio a'r hyn yr ydym yn ei gyflawni."