Cofnodi trais: Cynnydd oherwydd cam-drin hanesyddol

Cyhoeddwyd

Mae dau o luoedd heddlu Cymru'n dweud bod achosion o gam-drin rhywiol hanesyddol wedi achosi cynnydd yn nifer yr achosion o drais yn erbyn plant sy'n cael eu cofnodi yn rhai rhannau o Gymru.

Mae Heddlu Gogledd Cymru wedi cofnodi'r nifer uchaf o achosion o drais yn erbyn plant yn unrhyw ran o Gymru a Lloegr, tra bod Heddlu Gwent yn drydydd uchaf.

Dros bum mlynedd mae nifer yr achosion sydd wedi eu cofnodi yng ngogledd Cymru bron wedi dyblu, o 65 i 117 o achosion am bob 100,000 o blant.

Daw'r ffigyrau diweddaraf wrth i'r ymchwiliad i gam-drin hanesyddol - Ymgyrch Pallial - barhau.

'Troseddau hanesyddol'

Mae bron i 300 o bobl wedi cofnodi cwynion fel rhan o'r ymgyrch sy'n ymchwilio i gam-drin plant mewn cartrefi i blant at draws gogledd Cymru ers y 1950au.

Mae'r ffigyrau diweddaraf ar achosion o drais yn erbyn plant wedi eu cyhoeddi gan Arolygydd Heddlu ei Mawrhydi. Mae eu grŵp monitro trais yn casglu gwybodaeth gan bob llu yng Nghymru a Lloegr.

Dywedodd Comisiynydd Heddlu a Throsedd Gogledd Cymru, Winston Roddick: "Rydw i'n credu bod hyn yn gynnydd yn nifer y troseddau'n sy'n cael eu cofnodi, yn hytrach na chynnydd yn nifer y troseddau.

"Mae hyn yn bennaf oherwydd y troseddau hanesyddol sydd wedi gweld golau dydd o ganlyniad i Ymgyrch Pallial ac oherwydd bod dioddefwyr yn teimlo'n fwy hyderus y bydd pobl yn gwrando arnyn nhw os ydyn nhw'n cofnodi trosedd o'r fath."

'Hyder cynyddol'

Mae Heddlu Gwent hefyd wedi gweld cynnydd sylweddol yn nifer yr achosion o drais yn erbyn plant sydd wedi eu cofnodi.

Mae nifer cyfartalog yr achosion sydd wedi eu cofnodi ar gyfer bob llu bellach yn 72 am bob 100,000, cynnydd o 53 am bob 100,000 yn 2009-2010.

Dywedodd Prif Gwnstabl Heddlu Gwent, Jeff Farrar, ei fod yn credu bod y ffigyrau ar gyfer ei lu yn arwydd o hyder cynyddol gan ddioddefwyr wrth gofnodi ymosodiadau o'r fath.

"Roedd 49% o'r achosion o drais gafodd eu cofnodi llynedd yn hanesyddol, gan olygu eu bod wedi digwydd dros 12 mis yn ôl. Mae hyn yn dangos bod pobl oedd yn anfodlon cofnodi trosedd yn y gorffennol bellach yn fodlon gwneud hynny.

"Rydw i'n obeithiol bod y ffigyrau yma'n dangos bod gan y cyhoedd hyder cynyddol yn y modd mae'r heddlu yn cofnodi ac ymchwilio i achosion o drais a throseddau rhyw eraill."

Straeon perthnasol