Treth y cyngor: Cynnydd cyfartalog o £84 ar draws Cymru

  • Cyhoeddwyd
Arian

Mae canlyniadau arolwg newydd yn dangos bod y cynnydd ar gyfartaledd yn nhreth y cyngor yng Nghymru yn costio £84 yn ychwanegol i bob teulu, gan godi £100m yn ychwanegol ar gyfer gwasanaethau cyhoeddus.

Mae Sefydliad Siartredig Cyllid Cyhoeddus a Chyfrifon (CIPFA) wedi cyhoeddi canlyniadau eu harolwg treth cyngor blynyddol, sy'n dangos cynnydd o 4% ar gyfer cartref Band D cyfartalog yng Nghymru yn 2015, sef cynnydd o £52.

Mae'r arolwg yn dangos y bydd cynghorau ar draws Cymru yn cynyddu eu treth cyngor ar gyfer cartref Band D cyfartalog o £1,275.85 eleni i £1,327.85 yn 2015-16.

£100 miliwn

Daw'r cynnydd o 4% yng Nghymru mewn cyferbyniad â chynnydd o 1%, neu £16, yn Lloegr eleni.

Mae Cymru yn wynebu cynnydd mwy oherwydd nad yw Llywodraeth Cymru yn gorfod dilyn cap sydd wedi'i osod gan Lywodraeth y DU ar allu awdurdodau lleol i gynyddu'r gyfradd treth cyngor.

Mae dadansoddiad newydd gan CIPFA yn dangos pe bai treth cyngor yng Nghymru wedi'i gapio fel yn Lloegr ers 2010/11, byddai'r gyfradd treth cyngor cyfartalog £84 yn llai, gyda thrigolion yn talu £1,243.79.

Ond mae'r gyfradd uwch sy'n cael ei dalu yng Nghymru'n golygu bod gan awdurdodau lleol yng Nghymru £100 miliwn yn ychwanegol i'w wario ar wasanaethau yn 2015-16.

'Dyfodol ansicr'

Dywedodd pennaeth CIFPA yng Nghymru, Chris Tidwell: "Mae llawer o deuluoedd ar draws Cymru yn ei chael hi'n anodd rheoli eu cyllideb, felly ni fydd llawer o groeso i gynnydd sy'n fwy na graddfa chwyddiant.

"Ond mae hi hefyd yn bwysig ystyried ochr arall y cynnydd, sy'n golygu £100 miliwn ychwanegol i'w ddefnyddio'n lleol."