Heddluoedd yn paratoi am arbedion

Cyhoeddwyd

Mae Heddluoedd ar draws Cymru a Lloegr paratoi am arbedion mawr dros y pum mlynedd nesa yn ôl ymchwil gan y BBC.

Mae nifer yn bwriadu cyd-weithio yn llawer agosach er mwyn arbed arian tra bod eraill yn dweud y bydd yna ostyngiad yn nifer y plismyn a gorsafoedd heddlu yn cau.

Mae lluoedd eisoes wedi gweld gostyngiad o 20% yn eu cyllideb gan y Swyddfa Gartref dros y pedair mlynedd ddiwethaf ac mae'r arian yn debygol o grebachu eto - gydag arbedion pellach o 5% i'w gwneud eleni.

Er bod yr arian fydd yn cael ei glustnodi i'r Heddluoedd yn llwyr ddibynnol ar ganlyniad yr Etholiad Cyffredinol ym mis Mai mae'n amlwg bod nifer o luoedd eisoes yn paratoi i wneud penderfyniadau anodd iawn.

Awgrym ymchwil y BBC yw y bydd y ganran o dreth y cyngor sy'n mynd tuag at blismona yn cynyddu yn y rhan fwyaf o ardaloedd.

Mae Comisiynnydd Heddlu Gwent, Ian Johnston - sydd ei hun yn gyn Brif Gwnstabwl - yn rhybuddio nad yw plismyn na gwleidyddion wedi llwyr ddeall beth fydd sgil effeithiau'r toriadau yma.