Nawdd Eisteddfod yn cythruddo cymuned

Cyhoeddwyd

Mae penderfyniad yr Eisteddfod Genedlaethol i dderbyn nawdd gan gwmni sy'n bwriadu datblygu ffermydd gwynt yn yr ardal wedi cythruddo rhai o bobl y gymuned.

Mae Rhisiart Owen, aelod o grŵp cymunedol yn erbyn y datblygiad yn Llansanffraid, yn teimlo bod y brifwyl wedi "bradychu" pobl Maldwyn drwy dderbyn nawdd gan gwmni ynni RWE.

Mae cynghorau cymuned Meifod, Llansanffraid a Charreghwfa wedi ysgrifennu llythyr cyhoeddus at Brif Weithredwr yr Eisteddfod, Elfed Roberts, yn dweud y bydd datblygiadau RWE yn cael effaith negyddol ar eu cymunedau wrth iddynt godi tyrbeini a pheilonau ar hyd Dyffryn Efyrnwy er mwyn cludo ynni dros y ffin i Loegr.

Dywedodd yr Eisteddfod eu bod nhw wedi cyd-weithio gydag RWE a chwmnïau ynni eraill yn y gorffennol, tra bod RWE yn dweud eu bod wedi "cefnogi cymunedau" yn y canolbarth ers bron i 20 mlynedd.

'Yn daer yn erbyn y cynlluniau'

Dywedodd Rhisiart Owen bod yr Eisteddfod wedi "bradychu'r cymunedau sydd wedi bod wrthi'n galed yn codi arian tuag at Eisteddfod Maldwyn 2015, gan fod mwyafrif o bobl Maldwyn yn daer yn erbyn cynlluniau RWE".

"Dydi'r Eisteddfod ddim yn sylweddoli'r niwed fydd y cwmni yma yn ei achosi i'r ardal, mi fydd effaith fawr ar yr economi.

"Mae pobl yn ymweld â'r ardal yma oherwydd yr harddwch naturiol, ac mae beryg iddynt beidio a dod unwaith bydd y lle wedi'i orchuddio efo melinau gwynt, heb sôn am werth eiddo'r ardal.

"Felly lle mae hynny yn gadael pobl Maldwyn sy'n dibynnu ar yr ymwelwyr?

"Un neu ddau o dirfeddianwyr fydd yr unig rhai i elwa yn y pendraw o'r datblygiadau 'ma."

Mae Mr Owen yn dweud fod RWE wedi cynnig nawdd sylweddol i Eisteddfod Powys yn 2013, ond fod y pwyllgor wedi gwrthod derbyn yr arian.

Ychwanegodd Mr Owen bod ymateb yr Eisteddfod i'r llythyr cyhoeddus, sy'n dweud nad ydynt wedi gwneud dim sy'n anghyfreithlon, wedi ei gythruddo yn bennaf.

"Efallai nad yw'n anghyfreithlon, ond mae'n anfoesol."

'Cefnogi cymunedau'

Dywedodd llefarydd ar ran RWE eu bod wedi "gweithio yng nghalon canolbarth Cymru am bron i ddau ddegawd" ac "adeiladu tîm o bron i 30 o staff, a phob un bron o'r ardal leol".

"Trwy gydol y cyfnod hwn, rydym wedi bod yn cefnogi cymunedau, digwyddiadau a gweithgareddau cymunedol.

"Rydym mor falch ag erioed o'r cyfle i gefnogi'r Eisteddfod eleni. Fel cwmni rydym bob amser yn ceisio gwneud gwahaniaeth cadarnhaol yn y cymunedau yr ydym yn gweithio ynddynt, ac mae ein cefnogaeth yn cael ei werthfawrogi bob amser."

Dywedodd llefarydd ar ran yr Eisteddfod fod ganddynt bolisi cenedlaethol ynglŷn â phartneriaethau a nawdd, a'u bod yn gweithredu yn unol â'r canllawiau a osodwyd, a'u bod wedi gweithio gyda RWE sawl tro yn y gorffennol.

"Mae RWE Innogy UK yn un o bartneriaid yr Eisteddfod Genedlaethol eleni," meddai llefarydd.

"Mae'r gefnogaeth gan y cwmni wedi ein galluogi i greu prosiect cymunedol newydd yn seiliedig ar gynllun traddodiadol Côr yr Eisteddfod.

"Mae'n gyfle i ddenu pobl o bob oedran a chefndir, yn siaradwyr Cymraeg, yn ddysgwyr ac yn ddi-Gymraeg, i ymarfer yn rheolaidd yn ystod y flwyddyn, ac yna i berfformio ar lwyfan y Pafiliwn yn ystod yr Eisteddfod.

"Ni fyddem wedi gallu sicrhau llwyddiant y prosiect heb gefnogaeth RWE."

Mae'r Eisteddfod am bwysleisio eu bod yn "ddiolchgar iawn i drigolion Maldwyn a'r Gororau am eu cefnogaeth dros y deunaw mis diwethaf ac yn edrych ymlaen i barhau i gydweithio tan y cynhelir yr Eisteddfod ym Meifod ym mis Awst".