Cymeradwyo cais cynllunio dadleuol yn Abersoch

  • Cyhoeddwyd
Abersoch
Disgrifiad o’r llun,
Mae gwesty'r White House yn Abersoch wedi cau ers dros 10 mlynedd

Mae Pwyllgor Cynllunio Cyngor Gwynedd wedi cymeradwyo cais cynllunio dadleuol i godi gwesty a fflatiau moethus yn Abersoch ddydd Llun. Yn groes i'w hargymhelliad blaenorol, roedd swyddogion cynllunio wedi argymell rhoi caniatâd i'r datblygiad.

Mae'r datblygwr yn awyddus i godi gwesty a 18 o fflatiau marchnad agored ar safle cyn-westy'r White House yn y pentref, ac yn wreiddiol roedd y swyddogion cynllunio wedi argymell gwrthod y cais am nad oedd y datblygwr yn cynnig tai fforddiadwy yn rhan o'r datblygiad.

Yn dilyn asesiad gan y Prisiwr Lleol mae'r swyddogion bellach yn dweud na fyddai'r cynllun yn hyfyw yn economaidd petai'r datblygwr yn gorfod darparu tai fforddiadwy.

Roedd y Cynghorydd lleol Hywel Wyn Williams wedi dadlau y dylid caniatau'r cais ac nad oedd y polisi tai fforddiadwy yn berthnasol yn yr achos hwn. Dywedodd Mr Williams: "Mae'r ardal i gyd yn gefnogol iddo fo. Mae 'na ddeiseb wedi cael ei gwneud a dwn i ddim sawl llythyr ac ebost dwi wedi eu derbyn yn gofyn am gefnogaeth.

"O ran yr ardal i gyd mi rydan ni'n gefnogol iawn i'r datblygiad yma ac yn edrych ymlaen yn y gobaith y bydd yn cael ei basio.

"Mi fydd o'n boost i'r economi ac yn fwy na dim byd arall mae'n rhoi gwaith yn lleol a thrwy'r flwyddyn - rhywbeth sydd wir ei angen ym Mhen Llŷn."

O blaid codi gwesty

Mae trigolion Abersoch yn cytuno fod angen gwneud rhywbeth i wella'r safle ac mae'r mwyafrif o blaid y syniad o godi gwesty newydd.

Roedd swyddogion y cyngor wedi dweud y dylai'r cynllun gynnwys elfen o dai fforddiadwy ac roedd y datblygwr wedi cynnig cyfrannu £150,000 tuag at gynllun tai fforddiadwy yn y pentref.

Ond yn y pwyllgor cynllunio diwethaf roedd y swyddogion yn argymell gwrthod caniatad gan ddadlau nad oedd hynny'n ddigon.

Mi fyddai'r gwesty 42 ystafell a'r 18 o fflatiau yn costio £12m i'w hadeiladu, a'r amcangyfrif ydi y byddai'r buddsoddiad yn cyfrannu £1.5m i'r economi lleol bob blwyddyn gan greu 120 o swyddi.