Cytundeb i geisio lleihau biwrocratiaeth meddygon teulu

  • Cyhoeddwyd
Meddygon teulu

Mae cytundeb newydd rhwng Llywodraeth Cymru a Phwyllgor Ymarferwyr Cyffredinol Cymru (GPC Cymru) i geisio lleihau biwrocratiaeth yn llwyth gwaith meddygon teulu.

O dan y cytundeb newydd, bydd yn rhaid i feddygon teulu dreulio mwy o amser yn gofalu am y bobl â'r anghenion gofal mwyaf cymhleth, yn enwedig cleifion eiddil a hŷn.

Mae'r cytundeb hefyd yn cryfhau'r trefniadau clystyrau gofal sylfaenol yng Nghymru, sy'n ceisio darparu gwasanaethau lleol mwy effeithiol, yn ogystal â fframwaith i asesu a chefnogi cynaliadwyedd gwasanaethau meddyg teulu i gleifion mewn cymunedau gwledig a difreintiedig yng Nghymru.

'Biwrocratiaeth ddiangen'

Bydd hefyd yn cael gwared ar fwy o fiwrocratiaeth ddiangen meddai'r llywodraeth. Dywedodd y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, Mark Drakeford: "Mae'r cytundeb dwy flynedd gyda GPC Cymru yn mynd i'r afael yn uniongyrchol â phryderon meddygon teulu ynghylch biwrocratiaeth ddiangen.

"Mae hyn yn ymddiried ac yn dibynnu'n fwy ar broffesiynoldeb meddygon teulu i ddefnyddio eu crebwyll clinigol ac yn caniatáu iddynt dreulio mwy o amser yn gofalu am y bobl sydd â'r anghenion gofal mwyaf cymhleth, yn enwedig pobl eiddil a hŷn.

"Rydyn ni'n gwybod bod y cyhoedd yn falch â'r gofal y mae meddygon teulu yn ei ddarparu, ond mae angen o hyd i'w gwneud yn haws iddynt gael gwasanaethau gofal sylfaenol. Mae'r contract hwn, fel rhan o ddiwygio gwasanaethau gofal sylfaenol, yn cynnig llwyfan da i barhau i wella'r ddarpariaeth o wasanaethau craidd gan feddygon teulu."

'Sefydlogi meddygfeydd'

Dywedodd Dr Charlotte Jones, cadeirydd GPC Cymru: "Bydd y cytundeb hwn gyda Llywodraeth Cymru yn gwneud pethau'n fwy sefydlog i feddygfeydd, gan wybod gan fwyaf beth fydd y llif ariannol o'r contract gwasanaethau meddygol cyffredinol.

"Mae'n caniatáu i feddygfeydd barhau i ganolbwyntio ar ymdrin â'r claf unigol yn hytrach na dim ond mynd ar ôl targedau sydd ddim bob amser yn berthnasol i bob claf.

"Rydym yn cydnabod bod meddygfeydd o dan bwysau ac rydyn ni'n credu y bydd y newidiadau hyn, gan gynnwys y fframwaith cynaliadwyedd i gefnogi meddygfeydd unigol lle bo angen, o fudd i feddygfeydd a chleifion fel ei gilydd."