Cynllun hydro Llanberis: Ymgynghoriad cyhoeddus

Published

Mae Cyfoeth Naturiol Cymru (CNC) yn gwahodd pobl i gyflwyno eu sylwadau ar gais am drwydded i dynnu dŵr ar gyfer cynllun ynni newydd yn Llanberis.

Mae Snowdonia Pumped Hydro Ltd wedi gwneud cais i CNC am drwydded i dynnu dŵr o Lyn Padarn i gyflenwi dwy gronfa ddŵr yng Nglyn Rhonwy - yn seiliedig ar yr un egwyddor â'r cynllun cyfagos yn Ninorwig sy'n cynhyrchu trydan drwy storio a phwmpio dŵr rhwng dwy gronfa.

Bydd CNC nawr yn cynnal asesiad o gynigion y cwmni ar effaith posibl y cynllun ar yr amgylchedd - gan gynnwys amgylchedd y torgoch sy'n byw yn y llyn.

Fel rhan o'r asesiad bydd CNC yn gofyn i'r gymuned leol a sefydliadau allweddol am eu barn.

Caniatâd cynllunio

Fe fydd yn ofynnol i'r cynllun hefyd gael rhagor o ganiatad gan CNC yn ogystal â chaniatâd cynllunio gan yr Arolygiaeth Gynllunio.

Dywedodd Sian Williams, Pennaeth Gweithrediadau'r Gogledd, Cyfoeth Naturiol Cymru: "Mae Llyn Padarn yn ased naturiol pwysig ar gyfer yr ardal a byddwn yn cynnal asesiad trylwyr o'r cynigion cyn penderfynu a fydd y cynllun yn cael ei ddatblygu ai peidio.

"Rydym yn croesawu sylwadau gan y gymuned leol a allai fod yn berthnasol i'r cais.

Bydd y cyfnod ymgynghori cyhoeddus yn parhau tan 26 Mawrth 2015.

Gall pobl weld y cais yn swyddfa Cyfoeth Naturiol Cymru ym Mangor, o ddydd Llun i ddydd Gwener, o 9.30yb i 4.30yp.